29 listopada 2018 r. o godzinie 9.00 odbędzie się II Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższych Sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.
 7. Omówienie projektu budżetu miasta Sanoka na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata i obserwatora do Związku Miast Polskich.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Sanoka.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka w latach 2018-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad sesji.