Po kilkunastu latach przypomniał sobie o nas ojciec, który opuścił rodzinę, a potem mama się z nim rozwiodła. Przez lata nie płacił zasądzonych przez sąd alimentów, gdyż wszystko wydawał na alkohol. Teraz wrócił, wyrzucono go z kolejnej pracy. Jest starszym, schorowanym, wiecznie pijanym człowiekiem, bez pieniędzy. Czy może domagać się ode mnie alimentów? Czy jako syn muszę go teraz wspomagać kosztem mojej rodziny, wiedząc, że i tak wszystko przepije?

Mariusz O.

 

Stosownie do przepisów prawa rodzinnego obowiązek dostarczania środków utrzymania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W związku z tym do alimentacji są zobowiązani zarówno rodzice wobec dzieci (ewentualnie dziadkowie), jak również dzieci wobec rodziców.

Alimentów może domagać się tylko osoba, która znajduję się w niedostatku. Nie dotyczy to jednak dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, gdyż im alimenty przysługują bez względu na stan niedostatku.

Sam fakt, że ojciec źle wywiązywał się ze swoich rodzicielskich obowiązków, unikał zatrudnienia, nie płacił alimentów, nie utrzymywał kontaktów z rodziną nie powoduje samo w sobie, że ojciec nie ma prawa do ubiegania się o alimenty od swojego dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza jednak pewne możliwości uchylenia się przez zobowiązanych do alimentacji od tego obowiązku. Może to nastąpić w sytuacji, gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Okoliczności, które Pan przedstawił mogą stanowić podstawę do oddalenia powództwa, ze względu na jego niezgodność z zasadami współżycia społecznego. Podobnie wypowiedział się też Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 roku uznał, że: „w razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego” (sygn. akt. III CZP 91/86).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.)

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Witowska
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21, 38-500 Sanok
tel: (13) 46 45 113
fax: (13) 49 39 438