Chciałabym się rozwieść. Do jakiego sądu powinnam skierować pismo i co powinno ono zawierać?

Magda K. z Sanoka

 

Sprawy rozwodowe należą do właściwości sądów okręgowych. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku osób zamieszkałych w Sanoku, sprawy rozwodowe rozpoznaje Sąd Okręgowy w Krośnie. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
Pozew o rozwód powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, ich adresy oraz PESEL powoda;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
Ponadto w pozwie należy dokładnie określić swoje żądanie (wskazując także, czy żąda się rozwodu bez orzekania o winie, czy z winy którejś ze stron) i przytoczyć wszystkie okoliczności uzasadniające żądanie pozwu. W przypadku pozwu rozwodowego należy opisać okoliczności uzasadniające żądanie rozwodu (m.in. czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego). Dodatkowo należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
Pozew może zawierać również inne wnioski np. żądanie wezwania określonych świadków na rozprawę, zabezpieczenie powództwa czy przeprowadzenie określonych dowodów.
Pozew o rozwód podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 600 zł.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.)

 

Porad prawnych udziela:

Kancelaria Radcy Prawnego
Marta Witowska
ul. Kazimierza Wielkiego 3/21, 38-500 Sanok
tel: (13) 46 45 113
fax: (13) 49 39 438