Informacja w sprawie stypendiów szkolnych

Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz 2781).

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (od 1.09.2017 r. – zmiana nazwy na ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze), są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mieszkają w Sanoku, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) – wynosi ona na dzień 01.09.2016 roku 514,00 zł.

Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka wydawane będą w terminie od 29.08.2017 r. do 15.09.2017 r. w Biurze Stypendialnym, przy ul. Rynek 7 – I piętro oraz od 30.08.2017 r. do 15.09.2017 r. w sekretariatach szkół.

Wniosek jest także dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017r. w Biurze Stypendialnym przy ul. Rynek 7 – I piętro w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 12:00.

mn