Stawki podatków lokalnych w 2018 r.

W 2018 r., po dwóch latach obniżek, wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podwyżka ma związek z inflacją i wyniesie średnio 1,9 proc.

Minister finansów przekazał do publikacji w Monitorze Polskim projekt obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 1,9 proc.

W poprzednich latach w związku z deflacją notowane były obniżki wskaźnika odpowiednio o 0,9 proc. w 2016 i 1,2 proc. w 2015 r.

Zgodnie z obwieszczeniem w 2018 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli zaledwie o 1 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 23,10 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 44 gr więcej niż obecnie.

Bardziej zauważalne są wzrosty stawek maksymalnych w przypadku podatków od środków transportowych. Przykładowo stawka podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wzrośnie do 819,59 zł, czyli o 15,29 zł. W przypadku ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton górna stawka podatku wyniesie w przyszłym roku 3130,90 zł, a więc o 58,38 zł więcej.

Zgodnie z przepisami decyzje o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych podejmują rady gmin.

1) Podatek od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł od 1 m kw. powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m kw. powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,04 zł od 1 m kw. powierzchni;

2) Podatek od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,10 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

3) Podatek od środków transportowych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 819,59 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1367,26 zł,

c) powyżej 9 ton – 1640,70 zł,

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3130,90 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1914,13 zł,

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – (do 36 ton włącznie – 2419,98 zł; powyżej 36 ton 3130,90 zł).

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1640,70 zł.

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie – 1914,13 zł; powyżej 36 ton – 2419,98 zł).

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 1937,37 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 2449,37 zł).

4) Opłaty:

a) targowa, nie może przekroczyć 765,94 zł dziennie,

b) miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,22 zł dziennie,

c) miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,14 zł dziennie,

d) uzdrowiskowa, nie może przekroczyć 4,33 zł dziennie,

f) od posiadania psów 121,24 zł

g) część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie

h) część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,21 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Marcin Przybylski PAP

ZAŁĄCZNIKI: Obwieszczenie w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.pdf