Trwa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 w Sanoku

Będzie ciepło i energooszczędnie – to główne założenia inwestycji, która rozpoczęła się już 1 czerwca w Sanoku. Efekty prac widać już gołym okiem.

Wykonawcą robót termomodernizacji budynku szkoły jest wyłoniona w drodze przetargu firma USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „BUDMAL” Jan Kocan. Umowa na wykonanie prac została podpisana 29 maja 2017 r. i opiewa na kwotę ponad 2,6 mln. zł. Wartość dofinansowania przyznanego w ramach RPO WP 2014-2020 wynosi ponad 2,2 mln zł.
Plac budowy przekazano wykonawcy 1 czerwca br. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymianę instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w zakresie wynikającym z przeprowadzanych audytów energetycznych.
Zakończenie inwestycji przewidziano na październik br. Pomimo tego, część robót zostanie zakończona już przed 1 września bieżącego roku.
W dniu 14.08.2017 odbył się odbiór częściowy, który potwierdził, że roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem prac.

Projekt pn: „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.