Nowy nadzór nad branżą wodociągową

Opiniowanie regulaminów dostarczania wody, wydłużenie okresu obowiązywania taryf wod.-kan. i pobieranie opłat za ich zatwierdzenie – to niektóre kompetencje dyrektorów RZGW po reformie prawa wodnego.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wyeliminowanie problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem rynku usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Jak podkreślają jego autorzy projekt zmierza do prawnego zabezpieczenia interesu odbiorców usług przez ustanowienie niezależnego i specjalistycznego organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowelizacja ma związek z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która przewiduje powołanie państwowej osoby prawnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ma ona wykonywać zadania realizowane dotychczas przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej – zadania właściwe obecnie dla marszałków województw i starostów.

Nowy nadzór zaopiniuje regulaminy dostarczania wody

Projektowana ustawa przewiduje powierzenie funkcji organu nadzoru w sprawach realizacji zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że celem zmiany jest uzyskanie stanowiska organu wyspecjalizowanego w sprawach wodociągowo-kanalizacyjnych w przedmiocie zgodności postanowień projektu regulaminu z przepisami o zbiorowym dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.

Po przyjęciu przez radę gminy, regulamin ten pozostanie aktem prawa miejscowego. Rolą organu nadzoru będzie zapewnienie weryfikacji i zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, mając na względzie w szczególności ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opiat.

100 zł za zatwierdzenie taryfy

Za wydanie decyzji dotyczącej zatwierdzenia taryf przez organ nadzoru przepisy projektu ustawy przewidują uiszczanie opłaty przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, która wyniesie dwukrotność opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, określonego w przepisach art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wysokość nowej opłaty zaokrąglono jednak do pełnych 100 zł.

Projektodawcy wskazali, że opłata ma na celu pokrycie części kosztów wydatków ponoszonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” związanych z obsługą systemu wniosków składnych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Zmiana taryf nie częściej niż co 3 lata

Przepisy projektu ustawy wprowadzają zmiany w okresie obowiązywania taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określać będzie taryfę na okres 3 lat. Dotychczas taryfy obowiązywały przez okres 1 roku.

Zdaniem autorów projektu wydłużenie okresu obowiązywania taryf ma na celu w szczególności możliwość bilansowania dostępnych zasobów wodnych w okresie dłuższym niż 1 rok z uwagi na możliwość wystąpienia zjawisk ekstremalnych (np. suszy) oraz wyceny dostępności tego zasobu, a tym samym pewności tej wyceny dla odbiorców usług wodnych, a co za tym idzie odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Ponadto 3-letni okres obowiązywania taryf spowoduje, że co rocznie przedsiębiorstwa nie będą musiały angażować się w wyznaczenie wielkości taryfy, a organ nadzoru w jej weryfikację.

Nowy organ poinformuje o średnich cenach wody i ścieków

Ponadto w zakresie kompetencji dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ma być zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym w szczególności obliczanie i publikowanie informacji o średnich cenach dostawy wody i odbioru ścieków oraz sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dyrektor RZGW rozstrzygnie spory między spółkami

Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będzie organem właściwym w zakresie rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług, w szczególności dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Zgodnie z projektem od decyzji organu nadzoru w przedmiocie ww. spraw spornych będzie przysługiwać odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Źródło PAP