Sesja Rady Powiatu Sanockiego: sprawy budżetowe, oświatowe, decyzje personalne, plany na przyszłość

Podczas zwołanego 9 listopada posiedzenia Rady Powiatu wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej, podjęto decyzje dotyczące przekształcenia szkół zawodowych
w myśl założeń reformy oświaty, wybrano przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, przeanalizowano najkorzystniejszą, zdaniem Zarządu, lokalizację dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Piecza zastępcza i opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów

Warunki umarzania płatności albo rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka u osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej – to jedna z ważniejszych uchwał podjętych przez radnych.
Podczas sesji ustalono wysokość opłat za usunięcie pojazdu i parkowanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokość stawek, dotyczących takiego parkowania. Chodzi o samochody porzucone lub takie, do których się nikt nie przyznaje. Co roku radni podejmują takie uchwały, w tym roku różnice są niewielkie w stosunku do poprzedniego; dla przykładu: pojazd o masie całkowitej do 3,5 tony to 40 zł za dobę pobytu na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez powiat.

Opieka i oświata

Kilka zmian w uchwale budżetowej dotyczyło przejęcia darowizn, między innymi przez środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu i Dom Dziecka im. św. Józefa – darowizny spływają na konto starostwa powiatowego i wprowadzenie ich do budżetu jest kwestią formalną.
W trybie pilnym postanowiono przekazać 20 tys. dla Centrum Integracji Społecznej. Poza tym prawie 21 tys przeznaczono dla ZS 2 na realizację praktyk zawodowych w Anglii, Hiszpanii i Grecji; są to środki pochodzące z projektu, przeznaczone na zakup tańszych biletów lotniczych na wyjazdy przyszłoroczne.
Realizacja projektu „Aktywny samorząd” leży u podstaw decyzji o zwiększeniu środków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10,5 tys.
Kolejna realizacja projektu edukacyjnego, tym razem przez ZS nr 5 – „Edukacja nauczycieli” – to 20 332 zł; projekt przewiduje cykl wyjazdów do Irlandii, Wielkiej Brytanii w okresie wakacji – w formie kursów metodycznych i językowych.
Seria ośmiu uchwał to przekształcenie szkół zawodowych w myśl zasad reformy. Ponadto wydano dwie zgody na nauczanie religii złożone przez zbory zielonoświątkowe w Rymanowie i Iwoniczu Zdroju.

Drogi powiatowe zimą

Dwie uchwały dotyczące powierzenia – w jednym przypadku gmienie Tyrawa Wołoska, w drugim gminie Besko porządkowania dróg w okresie zimowym. Na wniosek tych gmin na drodze porozumienia Powiat powierza tym gminom utrzymanie porządku, płacąc za wykonanie zadania.

Herb dla wojska

Radni wyrazili zgodę na używanie herbu Powiatu Sanockiego przez 35. Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zasoby ludzkie

Dwie uchwały dotyczyły uzupełnienia składu osobowego komisji: Budżetu i Oświaty – radny Damian Biskup zgłosił chęć uczestniczenia w tych komisjach; Radny Biskup wcześniej jako członek zarządu nie mógł być członkiem komisji, a każdy z radnych ma obowiązek pracować w dwóch komisjach.
Wybrano przewodniczącego Komisji Regulaminowej po rezygnacji Kazimierza Węgrzyna, który został wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Brano pod uwagę dwie kandydatury: dotychczasowego wiceprzewodniczącego tej komisji, radnego Jana Jaślara i radnego Damiana Biskupa, którego kandydaturę zgłosił starosta Roman Konieczny. Głosowanie było jawne – 11 głosów otrzymał Jan Jaślar, zostając przewodniczącym Komisji Regulaminowej, 10 głosów radny Damian Biskup.

Przyszłość SOSW

W wolnych wnioskach poruszono, m.in. sytuację lokalową SOSW. Wcześniej Rada Rodziców SOSW przedstawiła nowy pomysł na ulokowanie Ośrodka w ZS 2. Zarząd nie zaaprobował tego pomysłu. Miasto zmieniło Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Olchowcach. Działka powiatowa, sąsiadująca z działką miejską może być w przyszłości, po zmianie PZP przeznaczona do zagospodarowania dla celów edukacyjnych. Powiat wystąpi o wypracowanie koncepcji oraz projektu budowy nowej siedziby dla Ośrodka – taka informacja została przekazana przez starostę Romana Koniecznego.

msw