Naczelna Izba Kontroli sprawdzi m.in. samorządowe instytucje kultury

W przyszłym roku Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się m.in. zmianom w systemie oświaty i programowi Rodzina 500+. NIK przedstawiła plan pracy na 2018 r.

Jak wynika z harmonogramu pracy Izby na 2018 r., między trzecim a czwartym kwartałem przyszłego roku NIK skontroluje realizację programu Rodzina 500+. Kontrolerzy sprawdzą, czy gminy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem środki zapewnione na funkcjonowanie programu.

W tym samym czasie NIK przyjrzy się również zmianom w systemie oświaty i skontroluje, czy reforma została wdrożona prawidłowo i skutecznie. Na początku przyszłego roku Izba weźmie pod lupę również system awansu zawodowego nauczycieli. Pracownicy NIK zweryfikują, czy system awansu zawodowego nauczycieli wpływa na jakość procesu nauczania i dalszy rozwój zawodowy nauczycieli.

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku NIK ma skontrolować działania organów administracji publicznej, w tym samorządów, na rzecz ujawniania prawa własności nieruchomości w księgach wieczystych.

W tym samym czasie zaplanowane jest kontrola realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. NIK sprawdzi, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo rozpatrywały i współrealizowały inicjatywy lokalne mieszkańców. Również w tym okresie kontrolerzy przyjrzą się zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w samorządach. Kontrola NIK ma ocenić, czy przyjęte i wdrożone rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania informacji w urzędzie.

Według przedstawionego przez NIK planu pracy na 2018 r., Izba przyjrzy się również działalności samorządowych instytucji kultury. Celem kontroli będzie sprawdzenie, czy jst oraz samorządowe instytucje kultury właściwie organizują i prowadzą działalność kulturalną.

Na przełomie czwartego kwartału 2018 r. i w pierwszym kwartale 2019 r. kontrolerzy przyjrzą się metodom udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych. Chodzi o sprawdzenie, czy osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu organów samorządu terytorialnego zostały prawidłowo umocowane.

Również w tym okresie zaplanowana jest kontrola organizacji ruchu i utrzymania dróg przekazanych gminom po wybudowaniu dróg ekspresowych lub autostrad. NIK sprawdzi, czy gminy zapewniły właściwą organizację i utrzymanie przejętych dróg.

W przyszłym roku Izba ma również zamiar wziąć pod lupę sposób realizacji przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych, działania jst w zakresie gospodarki mieszkaniowej, organizacje i warunki pracy pracowników socjalnych, działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne oraz to, czy gminy zapewniają skuteczną pomoc osobom opuszczającym zakłady karne.

W 2018 roku NIK zamierza przeprowadzić kontrole wykonania budżetu państwa i 110 kontroli planowych. Najwięcej z nich zaplanowano w obszarach: działalności ogólnopaństwowej (28 kontroli), sprawy gospodarcze (25 kontroli), zdrowie i ochrona środowiska (11 kontroli), bezpieczeństwo i porządek publiczny (10 kontroli).
Źródło Serwis Samorządowy PAP