W Sali Herbowej trwa LIV Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VII kadencji.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.

 2. Powołanie sekretarza sesji.

 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

 4. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

 5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2017 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2017.

 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

 8. Odczytanie uchwały RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 10. Zamknięcie obrad sesji.

O godz.11 rozpocznie się LV Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Powołanie sekretarza sesji.

 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2813/3 o pow. 0,1307 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2324/10 o pow. 0,0196 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3378 o pow. 0,0922 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 913/11 o pow. 0,0241 ha wraz z prawem własności nawierzchni asfaltowej znajdującej się na gruncie oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Spółki PKP Energetyka S.A oraz jej następców prawnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 2. Interpelacje.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj