Gmina Zarszyn nawiązała współpracę z samorządem w Republice Słowenii

W dniu 13 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy (Občiny) Škofljica w Republice Słowenii miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej o współpracy Gminy Zarszyn oraz Gminy Škofljica. W oparciu o podpisaną umowę gminy partnerskie zadeklarowały nawiązanie i rozwój współpracy zagranicznej m.in. w dziedzinach:

  • kultura i oświata
  • ochrona zdrowia
  • turystyka, sport i rekreacja
  • ochrona środowiska
  • bezpieczeństwo publiczne.

Strony umowy zawarły ją w przekonaniu, iż rozwój współpracy zagranicznej sprzyjać będzie umocnieniu więzi pomiędzy Republiką Słowenii i Rzeczpospolitą Polską. Zawierając umowę gminy zadeklarowały tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju kontaktów między regionami, województwami, powiatami i gminami na obszarze obydwu państw, uważając, że bezpośrednie kontakty obywateli i społeczności, jak też instytucji i organizacji społecznych partnerów sprzyjać będą rozwojowi społecznemu i gospodarczemu w obydwu państwach i gminach.

W imieniu Gminy Zarszyn – realizując podjętą wcześniej stosowną uchwałę Rady Gminy Zarszyn – umowę o współpracy podpisał Wójt Gminy – dr Andrzej Betlej, zaś w imieniu Gminy Škofljica – Żupan – Ivan Jordan.

Równolegle z Gminą Zarszyn podobnej treści umowę z Gminą Škofljica zawarła również Miejscowość (Obec) Fulianka z Republiki Słowackiej (miejscowość partnerska Gminy Zarszyn), w imieniu której umowę podpisał Starosta Miroslav Leško.

Uroczystemu podpisaniu umów partnerskich nadano doniosły, międzypaństwowy charakter. Żupan Gminy Škofljica zaprosił na tę uroczystość Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej w Lublanie, którzy oddelegowali swoich przedstawicieli. Ambasadora RP w Słowenii reprezentował pan Paweł Wieleba – II Sekretarz ds. Polityczno – Ekonomicznych i Konsularnych w Ambasadzie RP w Lublanie, który wyraził duże zadowolenie z nawiązania współpracy między samorządami lokalnymi i w imieniu Ambasadora RP zadeklarował wsparcie dla przyszłych działań w ramach współpracy partnerskiej. Wójtowi Gminy Zarszyn w uroczystym podpisaniu umowy towarzyszył Zastępca Wójta Zbigniew Dec.

źródło informacji: Urząd Gminy Zarszyn