Jak zostać członkiem komisji wyborczej

Tylko do 13 września urzędy gmin przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Dieta, w zależności od pełnionej funkcji, wynosi od 350 do 500 zł. Za PKW przypominamy co zrobić, żeby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 13 września. Kandydatami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Za udział w pracach komisji jej członkowie otrzymują zryczałtowaną dietę.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

– przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
– czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
– ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
– przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Za udział w pracach komisji obwodowej członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę, zależną od pełnionej funkcji: członek komisji obwodowej otrzyma 350 zł, zastępca przewodniczącego 400, zaś przewodniczący komisji 500 zł.
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej (instrukcja PKW)
Możesz być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz masz prawo do głosowania – czyli:
• jesteś obywatelem polskim;
• najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat;
• nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
• nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
• nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.
Gdzie się zgłosić?
Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej powinieneś zgłosić bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach, albo w urzędzie gminy.
Wykaz pełnomocników wyborczych
Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Pamiętaj!
Możesz być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
Nie możesz być członkiem komisji, jeżeli jesteś:
• kandydatem w wyborach,
• komisarzem wyborczym,
• pełnomocnikiem wyborczym,
• pełnomocnikiem finansowym,
• urzędnikiem wyborczym,
• mężem zaufania lub obserwatorem społecznym,
• w stosunku do kandydata w wyborach:
– małżonkiem, jego ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym),
– synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym),
– rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia,
w sytuacji, gdy kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja.
Kto powołuje obwodowe komisje wyborcze?
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu powołują spośród wyborców komisarze wyborczy, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:
• 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
• 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;
• 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;
• 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Do kiedy są przyjmowane zgłoszenia?
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w 30 dniu przed dniem wyborów, czyli 13 września 2019 r.
Wymagana zgoda
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody danej osoby na kandydowanie.
Odrębne obwody głosowania
W obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się komisje w składzie 5 osób spośród kandydatów, zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.
Gdzie złożyć zgłoszenie? 
Uwaga! Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Ponadto należy zauważyć, że:
• samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.;
• przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów w wyborach do Sejmu lub określonego kandydata w wyborach do Senatu;
• przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów w wyborach do Sejmu lub kandydata w wyborach do Senatu obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Ile wynosi dieta?
Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymają po 500, zastępcy przewodniczących – po 400, a członkowie tych komisji – po 350 zł.