XIX sesja Rady Miasta Sanoka - porządek obrad

XX Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji – porządek obrad

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XX Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26.11.2019r. o godz. 900w  Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadnia „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1213/40 o pow. 0,0092 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1140/2 o pow. 0,0468 ha oraz działka nr 1142/2 o pow. 0,0196 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej o pow. 0,4500 ha stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 35 położonej w Sanoku obr. Olchowce na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej o pow. 0,0750 ha położonej w Sanoku obr. Posada stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 2437/12 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworca multimodalnego udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Klub Sportowy Ekoball, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka.
 24. Interpelacje
 25. Wolne wnioski i zapytania
 26. Zamknięcie obrad sesji.

 

     Przewodniczący

  Rady Miasta

                                                                                         

    Andrzej Romaniak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj