Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów UP im. Jana Grodka

KOMUNIKAT nr 4/20

Prorektora ds. dydaktyki

Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie: działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

W związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19 na podstawie § 36 ust. 2. pkt 20) Statutu Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne dla studentów UP im. Jana Grodka.
 2. Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu studiów zaleca się prowadzenie wykładów i zajęć w formie zdalnej, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie studiów.
 3. Obsługa studentów w Dziale Toku Studiów oraz Sekretariatach Instytutowych odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową. Dokumenty kierowane do Działu Toku Studiów (podania, wnioski) powinny być podpisane i zeskanowane. Korespondencja elektroniczna powinna zawierać:

– imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie

– adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)

– określenie przedmiotu sprawy.

 1. Dla usprawnienia obiegu elektronicznego dokumentów podaje się numery telefonów i adresy e-mail Działu Toku Studiów oraz sekretariatów instytutowych:

Dział Toku Studiów (budynek A):

(13)4655954

(13)4655967

(13)4655956

e-mail: studias@pwsz-sanok.edu.pl

e-mail: studian@pwsz-sanok.edu.pl

Instytut Społeczno – Artystyczny

(13) 46 55 943
e-mail: isa@pwsz-sanok.edu.pl

Instytut Medyczny

budynek B, p. 106 tel. (13) 46 55 960
e-mail:
medyczny@pwsz-sanok.edu.pl 

Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej

tel. (13) 46 55 944
e-mail:
rolnictwo@pwsz-sanok.edu.pl

Instytut Techniczny

tel. (13) 46 55 983
e-mail:
mibm@pwsz-sanok.edu.pl 

§ 2

 1. Odwołuje się wszystkie wydarzenia (konferencje, szkolenia, imprezy) organizowane przez UP im. Jana Grodka w Sanoku.
 2. Zawiesza się wynajem obiektów Uczelni podmiotom trzecim w celu organizacji wydarzeń i imprez o charakterze grupowym.
 3. Zawiesza się wyjazdy służbowe – krajowe i zagraniczne pracowników i studentów UP im. Jana Grodka w Sanoku.
 4. Zawiesza się działalność Biblioteki uczelnianej.

§ 3

 1. Zobowiązuje się pracowników Uczelni do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji zaleca się pracownikom Uczelni wykorzystanie drogi mailowej i telefonicznej.
 3. Korespondencję w formie papierowej należy składać wyłącznie w Biurze Rektora a nie w sekretariatach i innych działach.
 4. Pisma zawierające informacje poufne np. w sprawach personalnych powinny zawierać oznaczenie nadawcy i dopisek „dane osobowe” i być zaadresowane do konkretnego działu, np. Działu Kadrowo-Płacowego, Kwestury itd.
 5. Dla usprawnienia obiegu elektronicznego dokumentów podaje się adresy e-mail:

Biuro Rektora: rektorat@up-sanok.edu.pl; rektorat@pwsz-sanok.edu.pl

Kanclerz: kanclerz@pwsz-sanok.edu.pl