Sesja Absolutoryjna oraz 31. Sesja Rady Miasta w najbliższy czwartek. Porządek obrad

30. Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VIII kadencji, odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.

a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

6. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2019 rok.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2019 rok.

9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2019.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

11. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Kozak

31. Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji, odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 14:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Bukowsko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozparzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały dot. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie

12. Interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Kozak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj