Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z  2020r. poz. 713/ zwołuję XXXIII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. o godz. 1600 w  Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Powołanie sekretarza sesji.

 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej miasta Sanoka na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Sanoka, w roku szkolnym 2020/2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej jako działka nr 1776/6 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 871/10 o pow. 0,0019 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 872, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce przy ul. Wschodniej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 182/100 o pow. 0,174 ha i nr 182/101 o pow. 0,0716 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej jako działka nr 157/101 o pow. 0,4407 ha na przysługujące Skarbowi Państwa prawo własności nieruchomości położonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych jako działki nr 1456/6, 1456/25, 1456/23, 1456/24, 1456/26, 1456/27, 1456/28, 1551/5 i 1551/7 o łącznej pow. 0,7095 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2034/3 o pow. 0,0417 ha położonej w Sanoku obr. Posada stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na nieruchomość oznaczoną jako działki nr 463/22 i 463/26 o łącznej pow. 0,0226 ha położoną w Sanoku obr. Olchowce stanowiącą własność Powiatu Sanockiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Zatorze m. Sanoka o nazwie „PŁOWIECKA – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przez radnych.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Sanoka.

 21. Interpelacje.

 22. Wolne wnioski i zapytania.

 23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miasta

Andrzej Romaniak

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj