Grzegorz Kozak, wiceprzewodniczący Rady Miasta o poszerzeniu granic Sanoka

Poznajmy radnych dzielnicowych – Grzegorz Kozak

Rada Dzielnicy, popularnie zwana Radą Osiedla, to bardzo ważna instytucja. Radni dzielnicowi zajmują się wieloma istotnymi sprawami. Do ich zadań należy m.in. prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej. Jednak przede wszystkim skupiają się na rozwiązywaniu problemów swoich mieszkańców, pełnią specjalne dyżury, przyjmują skargi, współpracują z  komisjami oraz radnymi miejskimi. Mają za zadanie wspierać inicjatywy, które poprawiają komfort życia mieszkańców dzielnic.

Współpracują z policją, strażą miejską, strażą pożarną.  Radni swoje funkcje pełnią społecznie. W październiku tego roku kończy się kadencja Rad Dzielnic w naszym mieście. Zostaną przeprowadzone wybory. W Tygodniku Sanockim zaprezentujemy Państwu wywiady z Przewodniczącymi Zarządu poszczególnych dzielnic. Jako pierwszego na rozmowę zaprosiliśmy radnego Grzegorza Kozaka z dzielnicy Olchowce.

Grzegorz Kozak zasiada w Radzie Dzielnicy Olchowce od 10 lat. W obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Olchowce. Siedziba rady mieści się przy ul. Przemyskiej 58 w tzw. „Domu Strażaka”.

Każdego roku we wrześniu Rada Dzielnicy zgłasza zadania ze swojego terytorium do projektu Budżetu Rady Miasta Sanoka. Jakie najważniejsze zadania były zgłaszane w minionych latach, które udało się zrealizować?

Zadania, które zgłaszamy są podobne, większość zadań dotyczy poprawy jakości infrastruktury na Olchowcach, tj. utwardzenia dróg, budowy oświetlenia czy kanalizacji. Są to priorytetowe inwestycje, które w sposób znaczący wpływają na jakość życia naszych mieszkańców. Mając na względzie ograniczone możliwości finansowe miasta, propozycje zadań do wykonania co roku powtarzają się.

Aktualnie kluczową inwestycją, która realizowana jest na terenie dzielnicy, jest budowa domu przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej. Można powiedzieć, że inwestycja ta realizowana jest we współpracy z miastem. Rada Dzielnicy Olchowce ma w zarządzie majątek miasta, m.in. las o powierzchni ok. 140 ha, o który dbamy, corocznie wykonując nowe zasadzenia oraz pielęgnację drzewostanu. Ze środków wygospodarowanych ze sprzedaży drewna oraz środków pochodzących z tzw. „budżetu obywatelskiego” przeznaczyliśmy około 150 tys. zł na dofinansowanie budowy domu przedpogrzebowego.

Prace przy budowie domu są ukończone w około 50 procentach. Aktualnie został rozstrzygnięty kolejny przetarg na wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne i wykończeniowe. Rada Dzielnicy Olchowce w bieżącym roku postanowiła wesprzeć kwotą 30 tys. zł budowę domu, aby wykonać docieplenie budynku.

W zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce znajduje się również „Dom Strażaka”. Jeszcze za kadencji burmistrza Tadeusza Pióro budynek został docieplony, zostało wykonane centralne ogrzewanie. Działania te umożliwiły umiejscowienie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku oraz spowodowały polepszenie warunków lokalowych Rady Dzielnicy.

Jako rada chcemy, aby sala znajdująca się w „Domu Strażaka” oraz zaplecze kuchenne, mieszczące się w budynku, również zostały odnowione. Obecny wystrój tych miejsc jest z poprzedniej epoki, dlatego remont jest tak potrzebny. Jest to jedyna tak duża sala, którą posiada miasto w swoich zasobach. Po wykonanym remoncie mogłaby przynosić większe dochody, bowiem organizowane mogłyby być tam różnorakie imprezy rodzinne lub inne wydarzenia. Przede wszystkim z sali korzystaliby mieszkańcy miasta.

W pierwszej połowie bieżącego roku rada nawiązała współpracę z osobą, która prowadziła na sali zajęcia fitness dla kobiet oraz chciała zorganizować zajęcia szachowe. Działania te pokrzyżowała nam jednak epidemia koronawirusa.

Wokół „Domu Strażaka” jest mnóstwo miejsca. Być może uda się zorganizować czytelnię na świeżym powietrzu. W altance można by było czytać książki, czy czasopisma. Obok chcielibyśmy wykonać piaskownicę, tak aby dzieci osób, które przyszły poczytać, mogły się pobawić. Moim marzeniem jest powołanie stowarzyszenia rozwoju dzielnicy Olchowce, które mogłoby pozyskiwać środki na różne działania edukacyjne, kulturalne czy profilaktyczne. Środki mogłyby być wykorzystywane na imprezy kulturalne, które przyczyniałyby się do integracji mieszkańców naszej dzielnicy oraz mieszkańców innych części miasta.

Jakie inwestycje udało się przeprowadzić w ostatnich latach na dzielnicy?

Niewątpliwym sukcesem jest rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego, o którym wspominałem wcześniej oraz remont „Domu Strażaka”.

Udało się zmienić organizację ruchu przy Szkole Podstawowej nr 6. Do szkoły można było wjeżdżać z ulicy Przemyskiej i tą samą drogą wyjeżdżać ze szkoły. Doprowadzało to do „korkowania” wjazdu do szkoły oraz powodowało wstrzymanie ruchu na ulicy Przemyskiej, która jest drogą krajową. Dochodziło też do wielu kolizji w tym rejonie. Dlatego też został wykonany odcinek drogi, który umożliwił połączenie szkoły z ul. Batorego. Teraz samochody wyjeżdzające ze szkoły muszą skręcać w kierunku ul. Batorego, a dojazd do szkoły jest tylko od ul. Przemyskiej. Bez wątpienia zmiana organizacji ruchu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa osób, które dojeżdżają do szkoły. Aby usprawnić komunikację na ul. Batorego, koniecznym byłoby wyasfaltowanie ul. Strażackiej, która aktualnie jest wyłożona płytami betonowymi. Ponadto w tym roku planujemy, aby ulica Batorego została doświetlona lampami solarnymi. To z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z biblioteki, jak i osób mieszkających przy w/w ulicy.

Jakie plany inwestycyjne Rada Dzielnicy Olchowce ma na uwadze w następnej kadencji?

Planów jest wiele. Planujemy wykonanie nawierzchni na ul. Szewskiej. Mieszkańcy tej ulicy, przez ponad 40 lat, nie doczekali się odpowiednio wyremontowanej drogi oraz oświetlenia. Mam deklarację ze strony burmistrza, że ta ulica zostanie kompleksowo wyremontowana, za co już mogę podziękować.

W tym roku zostanie wykonane oświetlenie ul. Łącznej. Aby ta inwestycja mogła być zrealizowana, przeznaczyliśmy na ten cel z „budżetu obywatelskiego” 60 tys. zł. W naszej dzielnicy jest wiele podobnych ulic, np. ulica Malownicza, które wymagają wykonania nawierzchni, wykonania instalacji oświetlenia lub wykonania kanalizacji. Olchowce bardzo szybko się rozwijają poprzez budowę domów jednorodzinnych. Zostały wykupione działki budowlane, na których ludzie chcą się budować. Te tereny należy uzbroić w kanalizację oraz sieć wodociągową. Takie inwestycje są bardzo kosztowne. Jednak przy racjonalnym planowaniu zadań, wierzę, że można konsekwentnie realizować wszystkie działania. Każdego roku na przełomie września i października Rada Dzielnicy Olchowce zgłasza szereg działań inwestycyjnych, które chcielibyśmy zrealizować. Te zadania są powoli, ale systematycznie wykonywane. Bazujemy na budżecie miasta, który musi uwzględniać wszystkie dzielnice miasta i my to rozumiemy.

Kolejnym ważnym zadaniem do zrealizowania, jest połączenie ul. Kosynierów, z ul. Kółkową. Obecnie ul. Kosynierów jest ulicą „ślepą”. Utrudnia to w znacznym stopniu realizację innych zadań, w tym komunalnych, czyli odśnieżanie drogi, czy wywóz nieczystości stałych, zabezpieczenie mienia mieszkańców i zdrowia poprzez dojazd straży pożarnej, czy karetki. Taki stan rzeczy trwa ponad 10 lat. Gdyby wykazać się większą determinacją oraz uwzględnić interes mieszkańców, wówczas drogi mogłyby zostać połączone. Jednak należy wykupić pewien obszar ziemi od prywatnych właścicieli, na co trzeba zabezpieczyć środki.

Na co zostały przeznaczone środku z budżetu obywatelskiego w poprzednich latach?

Z tegorocznego budżetu obywatelskiego środki zostały przeznaczone na oświetlenie ul. Łącznej. W ubiegłych latach pieniądze przeznaczane były na budowę domu przedpogrzebowego oraz wykonanie nawierzchni ul. Batorego.

Mieszkańcy zgłaszają swoje problemy do radnych dzielnicowych. Z jakimi problemami najczęściej się borykają?

Sprawy są różnego kalibru. Na sesjach rady miejskiej Sanoka nieraz sygnalizowałam problemy mieszkańców naszej dzielnicy. Są niszczone uprawy rolników przez dziki. Borykamy się z narastającym problemem pojawiania się wilków. Ciągle słyszymy o przypadkach zagryzień psów przez te zwierzęta. Ludzie obawiają się o siebie i swoje dzieci. Najczęściej jednak sprawy, które zgłaszają do nas mieszkańcy naszej dzielnicy, dotyczą remontu dróg, czy braku sieci wodociągowej i kanalizacji. Inną, równie istotną kwestią, jest opracowanie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sanoka. Jest wiele osób, które posiadają działki na tzw. Błoniach Olchowskich. Najlepiej, gdyby te miejsca zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub usługi o lekkim charakterze. Chcielibyśmy, aby sanockie Błonia nie były narażone na umiejscowienie tam przemysłu ciężkiego.

Jak układa się współpraca zarówno z pozostałymi radnymi, jak i z radnymi miejskimi?

Jestem zadowolony ze współpracy z radnymi dzielnicowymi. Grupa osób, która od samego początku przychodzi na spotkania, jest zaangażowana w bieżące sprawy dzielnicy i miasta. Moja współpraca z zarządem układa się bardzo dobrze. Wszyscy dostrzegamy problemy i wspólnie staramy się je przezwyciężać. W tym momencie jest to moja druga kadencja w radzie dzielnicy. Na nasze zaproszenia reagują radni miejscy. Mamy kontakt ze strażą miejską oraz z policją, co przyczynia się do wzmacniania działań w kwestii poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ponadto współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 6, z Parafią Wniebowstąpienia Pańskiego w Olchowcach oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną. Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować wszystkim za dotychczasową współpracę.

Rozmawiała Dominika Czerwińska

Poznajmy radnych dzielnicowych – Grzegorz Kozak

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj