Sanok w strefie czerwonej

152 powiaty w strefie czerwonej, czyli blisko połowa Polski – powiedział na konferencji Adam Niedzielski. Liczba ludności, która mieszka w tych powiatach przekracza 70 proc. ludności Polski – dodał.

11 miast wojewódzkich i 152 powiaty znajdą się w strefie czerwonej od soboty 17 października, objętej najostrzejszymi koronawirusowymi restrykcjami. Informacja przekazana została  na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Premier poinformował o nowych obostrzeniach w obydwu strefach.

Powiat sanocki również w strefie czerwonej.

 

Na podstawie komunikatu MZ przypominamy obostrzenia obowiązujące w czerwonych strefach:

Organizacja kongresów i targów
W strefie czerwonej – zakaz

Wydarzenia kulturalne
W strefie czerwonej odbywają się:
1. W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
b) zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;
2. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób,
b) zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Gastronomia
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Istnieje limit: 1 osoba na 4 m2.

W strefie czerwonej – prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Działalność hotelarska
Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

W strefie czerwonej – bez zmian

Aquaparki i baseny
Obecnie 75 proc. obłożenia obiektu w aquaparkach.

W strefie czerwonej – zamknięcie

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
W strefie czerwonej – zakaz

Kina
Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 25 proc. miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

W strefie czerwonej – bez zmian

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Ten sam warunek – będzie – po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Strefa czerwona – bez zmian

Zgromadzenia
Obecnie jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

W strefie czerwonej – bez zmian

Kościoły
1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
W strefie czerwonej – 50 proc. obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe
Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

W strefie czerwonej – 50 osób, z wyjątkiem obsługi

Transport zbiorowy
W strefie czerwonej – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.

Zasłanianie ust i nosa
Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:
1) w środkach transportu publicznego;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych,
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

W strefie czerwonej – bez zmian

Handel
Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

W strefie czerwonej do 5 osób na jedną kasę.

Kluby nocne, dyskoteki oraz inne miejsca udostępnione do tańczenia (tzw. wolny parkiet)
Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

W strefie czerwonej – bez zmian

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun.

W strefie czerwonej – bez zmian

Siłownie oraz centra i kluby fitness

W strefie czerwonej działalność dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Transport lotniczy
Obecnie jest obowiązek:

1. Zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego.

2. Dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin.

3) Przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady obowiązujące w całym kraju

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe
W strefie czerwonej współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj