Sanok przyszłości

Sanok przyszłości

Praca nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Kończy się ostatni etap prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To ważny dokument, którego powstanie wymaga drobiazgowych analiz i konsultacji, a który wytycza drogę rozwoju miasta, choć wielu mieszkańców – a podpowiada nam to nasze doświadczenie redakcyjne – nie jest świadomych, jak bardzo istotnym  momentem jest przyjęcie ostatecznej formuły Studium przez Radę Miasta.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną każdego miasta. Nie jest aktem prawa miejscowego, nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydawania decyzji. Wiąże jednak Burmistrza Miasta Sanoka i Radę Miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ukazuje zatem gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju Sanoka. Jest sygnałem dla inwestorów, w którym kierunku będzie zmierzał Sanok w najbliższych kilku dekadach.

– Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka zostało uchwalone w 1999 roku. Upłynęły już dwie dekady. Wiele nieruchomości zmieniło swoje przeznaczenie, w przestrzeni miasta powstały nowe zakłady pracy. Zmienił się również układ komunikacyjny, rząd przeprowadził strategiczną dla miasta inwestycję – budowę obwodnicy Sanoka. Zmieniła się rzeczywistość przestrzenna. Najwyższy więc czas, abyśmy odpowiedzieli na tę nową rzeczywistość nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – mówi burmistrz Tomasz Matuszewski.

Prace nad nowym dokumentem trwają już od kilku lat. W ramach analiz i opracowań obrane zostały nowe kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta Sanoka oraz w przeznaczeniu terenów. Projekt studium wyznacza m.in. tereny dla perspektywicznego rozwoju funkcji produkcyjnej, wytwórczości i usług, co wiąże się ściśle z rozwojem sfery związanej z usługami i produkcją. Nowe studium kładzie również nacisk na kształtowanie sprawnych powiązań komunikacyjnych obwodnicy miasta z drogami wojewódzkimi.

        Studium wskazuje również na najpilniejsze prace związane z planowaniem przestrzennym miasta Sanoka, czyli wskazuje obszary, które w najbliższym czasie powinny mieć opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Będą to przede wszystkim tereny wokół południowej obwodnicy miasta oraz tereny usługowe oraz mieszkaniowe, położone pomiędzy rzeką San, istniejącą zabudową produkcyjną, a drogą krajową nr 28 (dzielnica Olchowce).

        Autorzy studium po przeprowadzonych analizach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, przy uwzględnieniu prognozy demograficznej oraz możliwości finansowych miasta, przewidzieli maksymalne zapotrzebowanie miasta Sanoka na nową zabudowę do 2050 r. W projekcie studium określono m. in. następujące funkcje nowej zabudowy, do tej pory niezagospodarowanej na obszarze miasta Sanoka. W większości są to: tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, przemysłowej, składów i infrastruktury.

        O komentarz i charakterystykę założeń Studium poprosiliśmy burmistrza Tomasza Matuszewskiego.

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej (36,22 ha)

– Są to tereny, które określają przyszłość każdego miasta. To z nimi młode pokolenie Sanoczan może wiązać swoją przyszłość. Niestety w naszym mieście od 10 lat następuje spadek ilości mieszkańców. Jest to powodowane przemieszczaniem się mieszkańców (szczególnie osób młodych) poza granice miasta. Największy spadek liczby mieszkańców Sanoka nastąpił w roku 2015, w którym ubyło w Sanoku 530 osób. Studium określa nową zabudowę na działkach stanowiących własność miasta oraz własność osób prywatnych. Polityka miasta Sanoka powinna bowiem wspomagać budownictwo na terenach prywatnych, a także intensywnie stymulować rozwój budownictwa społecznego, skierowanego do młodych sanoczan – wyjaśnia burmistrz Matuszewski.

Tereny zabudowy usługowej (339 ha)

 – W większości są to tereny położone wzdłuż nowej obwodnicy Sanoka. Obwodnica Sanoka zwiera w sobie drogi krajowe 28 i 84 oraz drogę wojewódzką 886. Jesteśmy zatem skrzyżowaniem – przystankiem dla wszystkich turystów odwiedzających Bieszczady z kierunku Warszawy, Rzeszowa oraz Krakowa i całej Europy. Nie da się dojechać w Bieszczady, omijając Sanok i jego obwodnicę. Stąd na terenach bezpośrednio przyległych do obwodnicy Sanoka nowe studium zakłada rozbudowę obiektów usługowych i handlowych.

Tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowej, składów i infrastruktury (40,88 ha)

– Miasto Sanok ma ambicję bycia subregionalnym centrum technologiczno-przemysłowym. W naszym mieście funkcjonują przedsiębiorstwa w branży motoryzacyjnej, agd oraz wielu innych. Jesteśmy miastem bezpiecznym dla inwestycji. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka kształci nowe pokolenia sanoczan, które w dzisiejszym świecie stanowią największy walor dla inwestorów. Dlatego też studium określa nowe tereny zabudowy produkcyjnej. Aktualnie zabiegamy o  środki na uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy ul. Okulickiego (dzielnica Dąbrówka). Są to tereny, dla których GDDKiA opracowała koncepcję łącznika obwodnicy Sanoka z drogą powiatową ul. Okulickiego. Przygotowaliśmy również katalog ofert inwestycyjnych miasta Sanoka, w którym znajduje się wiele nieruchomości z przeznaczeniem pod produkcję – informuje burmistrz.

Sanok przyszłości

Konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka przewidują następujące czynności:

– 5 października – 3 listopada 2020 r. – wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54 w godzinach pracy urzędu,

– 27 października 2020 r., godz. 11, Sala Herbowa Urzędu Miasta Sanoka – dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie studium rozwiązaniami (będzie prowadzona z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych),

– do 24 listopada 2020 r.- jest to nieprzekraczalny termin, w którym Mieszkańcy mogą składać pisemne uwagi do projektu. Uwagi można składać w wersji papierowej na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, lub w formie elektronicznej na adres wgp@um.sanok.pl

ab

       

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj