Rektor uczelni dr inż. Mateusz Kaczmarski podsumowuje pierwsze tygodnie swojej pracy

Rektor uczelni dr inż. Mateusz Kaczmarski podsumowuje pierwsze tygodnie swojej pracy

 

Bardzo ważne są  umiejętności menedżerskie i szacunek do ludzi

 

Wybory rektora odbyły się 30 czerwca br. Kolegium Elektorów po zgłoszeniu kandydatury przez Radę Uczelni i pozytywnym jej zaopiniowaniu przez Senat jednogłośnie zdecydowało, że w kadencji 2020- -2024 funkcję rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku będzie pełnił dr inż. Mateusz Kaczmarski – dotychczasowy dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej. Rektor prof. ucz. dr hab. Elżbieta Cipora zgodnie z ustawą „prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” nie ubiegała się po raz trzeci o to stanowisko, ponieważ ta sama osoba może być rektorem uczelni publicznej nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Rektor elekt rozpoczął kadencję 1 września br. W związku z tym, że mija ponad dwa miesiące odkąd elekt objął stanowisko, zaprosiliśmy dr inż. Mateusza Kaczmarskiego na rozmowę.

 

Czy wybór pana, na rektora uczelni, by dla pana zaskoczeniem?

 

Decyzję o kandydowaniu na Rektora podjąłem po długich rozważaniach i bardzo głębokich przemyśleniach. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie oraz niepewnej przyszłości, mogę powiedzieć iż nie była to łatwa decyzja. Bardzo dużym wsparciem w tym okresie była dla mnie moja rodzina, za co serdecznie dziękuję. Najważniejszym odczuciem jaki mi towarzyszył po podjęciu decyzji o kandydowaniu na funkcję rektora UP im. Jana Grodka w Sanoku było przeświadczenie iż wybór ten zależy od decyzji Senatu i członków kolegium elektorskiego, a stanowisko rektora wiąże się z dużą odpowiedzialnością, kredytem zaufania i stanowi ogromne wyzwanie. Dziękuję całej społeczności akademickiej za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzeniem tej niezwykle odpowiedzialnej funkcji. W kadencji 2020-2024 moim zadaniem jako rektora jest i będzie kontynuacja dynamicznego rozwoju sanockiej uczelni, którą obrała prof. ucz. dr hab. Elżbieta Cipora, dotychczasowy rektor UP im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Dotychczas działał pan jako dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej, teraz dowodzi cała uczelnią. Zapewne doszło dużo obowiązków. 

 

Zdecydowanie, praca Rektora uczelni różni się od kierowana instytutem. Rektor odpowiada za zarządzanie całą uczelnią, włącznie z polityką kadrową i gospodarką finansową, tworzy struktury organizacyjne uczelni i podział zadań w jej ramach oraz powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje kierownicze.  Rola osoby zarządzającej uczelnią jest także dużo bardziej  złożona  i wymaga umiejętności komunikacji ze środowiskiem akademickim oraz otoczeniem społeczno – gospodarczym. Bardzo ważne na takim stanowisku są także umiejętności menedżerskie i szacunek do ludzi.

 

Centrum Symulacji Medycznej rośnie w oczach. Na jakim etapie są prace i czy wszystko idzie zgodnie z planem? 

 

Prace przy budowie Centrum Symulacji Medycznej pomimo pandemii i ciężkiej sytuacji w kraju postępują zgodnie z planem. Wyłaniani są kolejni podwykonawcy do realizacji kolejnych etapów budowy. W 50% wykonana jest elewacja szklana. Wewnątrz trwa wykonywanie klimatyzacji, instalacji elektrycznych i systemów audio-video. Trwają także prace tynkarskie oraz wykonywane są wylewki.  Cieszymy się, że przy realizacji inwestycji biorą udział podkarpackie, a nawet miejscowe firmy takie jak GEO-EKO czy SIGMA, która dostarczy system rolet okiennych. Elewację szklano – aluminiową wykonuje przemyska firma HENSFORT, krzesełka audytoryjne dostarczy Forum Seating marka należąca do firmy Nowy Styl. Całość wykonanych dotychczas prac opiewa na kwotę około 12 mln złotych. Zdobywanie wiedzy w takich warunkach na kierunkach medycznych powoli staje się standardem, jednak patrząc kilka lat wstecz to rzeczywiście milowy krok w zdobywaniu wiedzy. W Centrum w specjalnie zaaranżowanych warunkach studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego będą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe. Odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, praca z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjenta, z zastosowaniem gier edukacyjnych, komputerowych systemów wirtualnego pacjenta, manekinów i trenażerów służących nauce umiejętności praktycznych – to wszystko pozwala na sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistej pracy wykonywanej w zawodach medycznych. Studenci UP w Sanoku będą mieli możliwość ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich, co przełoży się – i to jest główne założenie – na komfort i bezpieczeństwo pacjentów w rzeczywistości. Dzięki takiej formie kształcenia będą oni mogli wyeliminować błędy na etapie uczenia się i uzyskać korzyści dla skutecznej opieki i leczenia pacjentów w przyszłości. Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku spowoduje wdrożenie najnowocześniejszych metod i narzędzi dydaktycznych, które są stosowane na kierunkach medycznych na prestiżowych uczelniach w Polsce i na świecie. Jest to model, a zarazem filozofia kształcenia wdrażana od początku XXI wieku, przed którą rysuje  się świetlana przyszłość.

Jaką  ofertę przedstawia w tym momencie uczelnia, czy planowane są nowe kierunki?

 

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) oraz jednolitych studiach magisterskich, wyłącznie o profilu praktycznym, zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Dużym zainteresowaniem w sanockiej Alma Mater cieszą się studia na kierunkach: ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  praca socjalna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne,  gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, mechanika i budowa maszyn. Ponadto w Uczelni prowadzone jest kształcenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej. W ofercie dydaktycznej znajdują się również studia podyplomowe: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych, edukacja i ochrona danych osobowych, przygotowanie pedagogiczne, rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych, zarządzanie jakością TQM, ekonomia społeczna, menadżer HR. W najbliższym czasie planujemy utworzenie kolejnych kierunków studiów – studiów I stopnia z bezpieczeństwa wewnętrznego oraz studiów magisterskich z ekonomii. Na uruchomienie nowych kierunków kształcenia z pewnością wpłynie także poszerzenie bazy dydaktycznej i jej unowocześnienie zarówno w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w przyszłości kierunków interdyscyplinarnych, które odpowiadały będą zapotrzebowaniu tzw. gospodarki 4.0 i innowacjom technologicznym.

Znaczną grupę studentów uczelni stanowią  młodzi ludzie z zagranicy.  Czy w tym roku jest ich równie dużo jak w latach ubiegłych? Co uczelnia może zaproponować studentom z zagranicy?

Studenci zagraniczni kształcący się w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku to osoby studiujące w ramach zwykłego planu studiów i w ramach programu Erasmus+.  W ramach tego pierwszego planu kształcimy obecnie 10 osób pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Słowacji. W tym miejscu warto zaznaczyć, że są wśród nich hokeiści naszej ekstraklasowej drużyny hokejowej CIARKO STS Sanok. Niestety w związku z pandemią koronawirusa w Europie i na świecie zmuszeni byliśmy wstrzymać wymianę studencką w ramach programu Erasmus+. Studenci wybierają Sanok jak miejsce do studiowania ze względu na walory kulturowe oraz położenie. Sanok jest traktowany jako baza wypadowa nie tylko do dużych polskich miast ale także na Ukrainę.

 

Jakie ma pan plany związane z uczelnią? Jak będzie wyglądać za 5 lat?

Z pewnością chciałbym kontynuować dotychczasową politykę zapoczątkowaną i realizowaną przez Rektor dr hab. Elżbietę Cipora prof. ucz., według której podstawowym zadaniem uczelni jest solidne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów poprzez wyposażenie go we właściwe kompetencje zawodowe. Będę także kontynuował dotychczasową politykę wynikającą ze strategii rozwoju, w której określono iż misją  Uczelni jest wspieranie rozwoju regionu poprzez udział w kształtowaniu jego polityki gospodarczej i zdrowotnej, a także otwarcie dla lokalnej społeczności nowych możliwości jakie niesie ze sobą wykształcenie. Dlatego w funkcjonowaniu uczelni istotną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi uczelnia ściśle współpracuje.

Bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania Uczelni jest zakończenie inwestycji oraz uruchomienie Centrum Symulacji Medycznej. Ważne jest również  kontynuowanie działań mających na celu utrzymanie relacji absolwentów z uczelnią poprzez zatrudnianie ich w uczelni i kontynuowanie współpracy z naszymi absolwentami zatrudnionymi w firmach i przedsiębiorstwach. Nie bez znaczenia  jest dbałość o rozwój naukowy własnej kadry akademickiej poprzez m.in. doposażenie pracowni analiz instrumentalnych i poszerzenie zakresu badań naukowych oraz uruchomienie nowych pracowni. Z pewnością będę także prowadził stały dialog z samorządem studenckim w zakresie rozpoznawania potrzeb i podejmowania, a także realizacji inicjatyw mających na celu poprawę warunków studiowania oraz stworzenia możliwości rozwoju naukowego i zawodowego dla absolwentów. Chciałbym aby w przyszłości studenci nadal wybierali naszą uczelnię, a pracownicy realizowali swoje zadania zawodowe, naukowe chętnie i z dużym zaangażowaniem, a wykonywana praca była dla nich źródłem satysfakcji.

Na koniec proszę zdradzić czytelnikom, kim jest prywatnie Mateusz Kaczmarski.

Jestem absolwentem I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Ukończyłem studia magisterskie w Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku rolnictwo specjalność agrobiologia. W 2015 roku uzyskałem tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Ukończyłem także roczne studium „Business management” w Sydney Business Institute (Sydney, Australia). Prowadzę własne gospodarstwo rolne. Jestem żonaty, mam dwóch synów. Ponadto posiadam uprawnienia  instruktora narciarstwa zjazdowego, biegowego i hipoterapii. Jestem podróżnikiem oraz miłośnikiem gór i przyrody.

Rozmawiała Edyta Wilk

Dziś Międzynarodowy Dzień Studenta, przekazujemy życzenia z Uczelni do których się dołączamy 🙂

Drodzy Studenci
w imieniu własnym oraz wszystkich Pracowników Uczelni Państwowej im. Jana Grodka
w Sanoku pragniemy przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji
Międzynarodowego Dnia Studenta.
Życzymy Państwu sukcesów w nauce i w życiu osobistym, odwagi w podejmowaniu decyzji i wyznaczaniu nowych zadań, wytrwałości oraz determinacji w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Dziękujemy za zaangażowanie i liczne inicjatywy podejmowane
na rzecz Uczelni.
Niech czas spędzony w sanockiej Uczelni przyniesie Wam zadowolenie ze studiów
i stanie się źródłem osobistej satysfakcji.
Rektor – dr inż. Mateusz Kaczmarski, Prorektor – dr hab. Elżbieta Cipora

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj