Nowy most na Sanie. Czy nowa przeprawa jest potrzebna?

Zanim powstanie nowy most – burmistrz informuje radnych

Jednym z ostatnich punktów porządku sesji zwołanej 25 marca była informacja burmistrza na temat realizacji projektu „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu Mosty dla Regionów.  Przy okazji usłyszeliśmy o prokuraturze, CBA i… aktywności radnego Romana Babiaka.

Poseł zawiadomił prokuraturę

– Złożyłem wniosek o wprowadzenie do porządku sesji informacji na temat budowy nowej przeprawy mostowej na Sanie, przede wszystkim, aby poinformować Państwa o procedurach przetargowych na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zanim jednak o tym Państwa poinformuję, przypomnę cały harmonogram działań, jakie zostały podjęte w tej sprawie, która w ostatnim czasie jest tematem kilku interpelacji, co może wywołać w opinii publicznej wrażenie braku transparentności. Znalazła się także w obszarze zainteresowania prokuratury w Brzozowie, gdzie złożyliśmy stosowne wyjaśnienia. Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Piotr Uruski – rozpoczął swoje wystąpienie burmistrz Tomasz Matuszewski.

Po co most?

Wniosek o dofinansowanie „Budowy mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z Drogą Krajową 28” został po raz pierwszy wysłany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 29 marca 2019 roku. O potrzebie budowy nowej przeprawy mostowej przez San w Sanoku mówi się od lat, i to nie tylko dlatego, że most na Białą Górę traci swoje funkcje i jest obiektem tymczasowym. Most ma ograniczoną skrajnię i ruch wahadłowy. Nie zapewnia właściwej przepustowości zarówno dla pojazdów, jak i licznych pieszych. Dla rowerzystów jest bardzo niebezpieczny ze względu na dylatacje między panelami pomostu. Do tego jest źródłem uciążliwego hałasu, gdyż panele są ruchome i każdy przejazd samochodu generuje głośne i nieprzyjemne dźwięki Powszechnie wiadomo, że mosty stanowią niejako podstawę rozwoju miast. Wszyscy podziwiamy Budapeszt czy Wrocław z ich wieloma wspaniałymi mostami. Ale także te miasta, podobnie jak Warszawa czy Kraków, wciąż potrzebują co najmniej kilka nowych mostów. Tylko, że zawsze jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Nie stać na to nawet tak dużych i bogatych ośrodków. Jeszcze trudniejsze jest to w małych miastach, takich jak Sanok, dla których koszty budowy mostu mogą być porównywalne nawet z całym rocznym budżetem. Wynika to także z wielkości i trudności przeszkody, jaką jest San. Dlatego, aby myśleć o budowie mostu czy nawet jakimkolwiek usprawnieniu przeprawy przez rzekę w Sanoku, konieczne jest uzyskanie dofinansowania i pomocy z zewnątrz.

Burmistrz Matuszewski: „To, co zostało zrobione w jak najlepszej wierze i trosce o rozwój miasta, okazało się powodem  niezadowolenia, ataków medialnych i insynuacji”

Do wniosku, złożonego w marcu 2019 roku, nie został załączony projekt zagospodarowania terenu zawierający koncepcję lokalizacji nowej przeprawy mostowej. Wniosek wskazywał zaś, że przeprawa mostowa ma połączyć ulicę Gajową oraz ulicę Sobieskiego. We wniosku wskazano kwotę 814 800 złotych na dokumentację projektową i kwotę 45 840 000 złotych na realizację zadania. Ten wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii. Uzyskała taką opinię dopiero jego kolejna aktualizacja dotycząca zmiany nazwy i kosztów realizacji zadania, wysłana do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 5 sierpnia 2020 roku. Informację o pozytywnej opinii Ministerstwa pozyskaliśmy w piśmie datowanym 5 listopada 2020 roku.

Celem rządowego Programu „Mosty dla Regionów” jest budowa brakujących przepraw mostowych, które likwidować będą luki na sieciach drogowych. Stąd aplikowanie o środki na budowę mostu w Sanoku wymagało wstępnego wykazania, że istniejący most zostanie wyłączony z użytkowania bądź ruch na nim zostanie ograniczony do ruchu pieszych lub rowerów.

– Uznając za priorytet pozyskanie dofinansowania na budowę nowego mostu, zawarliśmy z zarządem powiatu sanockiego dokument intencyjny w tej sprawie. Dokument ten  nie może być podstawą do przeniesienia własności mostu w ciągu ul. Białogórskiej. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych tryb zmiany kategorii drogi wyłącza nie tylko potrzebę, ale i możliwość dokonywania czynności cywilnoprawnych, a więc zawierania umów przenoszących własność. W opisanej sytuacji własność przechodzi poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej na podstawie wniosku o wpis uchwały rady gminy o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych oraz uchwały rady powiatu o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej. W świetle powyższych wyjaśnień nie mogło więc nastąpić zawarcie umowy przekazania mostu. W tym miejscu raz jeszcze  kategorycznie stwierdzam, pragnąc zakończyć dyskusję na ten temat: że Porozumienie zawarte przeze mnie z Zarządem Powiatu Sanockiego w świetle obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych nie stanowi i nie może stanowić podstawy do przeniesienia własności. Przy zawieraniu wskazanego porozumienia nie istniał w związku z tym obowiązek otrzymania pozytywnych opinii dwóch komisji Rady Miasta Sanoka. Porozumienie nie przenosiło na Gminę Miasta Sanoka obowiązku utrzymywania mostu, nie rodziło zatem żadnych skutków finansowych – mówił burmistrz.

Jeszcze raz o Sosenkach

Kolejny temat, jaki wywoływany jest przy okazji planów budowy nowej przeprawy mostowej dotyczy sprzedaży Sosenek. Procedura sprzedaży Sosenek została rozpoczęta uchwałą Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013 roku. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 6 listopada 2013r. z ceną wywoławczą 3 707 200,00 zł. Przetarg rozstrzygnięty negatywnie – brak ofert. Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu
5 maja 2014 r. z ceną wywoławczą 3 000 000,00 zł. Przetarg rozstrzygnięty negatywnie – brak ofert. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 3 listopada 2014 r. z ceną wywoławcza 3 000 000,00 zł. Przetarg rozstrzygnięty negatywnie – brak ofert.

15 maja 2014 r. Gmina Miasta Sanoka zawarła umowę dzierżawy części działki z firmą „Pe-Po” i umowę bezpłatnego użyczenia pozostałej części działki na rzecz osoby fizycznej na okres 3 lat, tj. do 15 maja 2017 r. W dniu 28 marca 2017 r. przeprowadzono kontrolę terenu oddanego w dzierżawę i użyczenie. Sporządzono protokół i dokumentację fotograficzną całego Ośrodka. W dniu 15 maja 2017 r. zawarte zostały aneksy przedłużające dzierżawę i użyczenie do 30 września 2017 r. W dniu 25 września 2017 r. wystosowano pismo Burmistrza Miasta Sanoka o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy.

23 października 2017 r. nastąpiło protokolarne przejęcie Ośrodka na rzecz Gminy Miasta Sanoka, a także przekazanie kolejnym protokołem na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku – w celu dalszego zarządzania.

16 czerwca 2017 r. wykonano nowy operat szacunkowy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58/150 – cel: zbycie nieruchomości w drodze przetargu na podstawie Uchwały Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013 r. Ogłoszenie przetargu miało nastąpić po rozwiązaniu spraw z dzierżawcą ośrodka „Sosenki”.

16 stycznia 2020 r. został uchwalony Budżet Miasta Sanoka na 2020 r., który przewidywał dochody majątkowe ze sprzedaży majątku gminnego w wysokości 3 365 000 zł.

W dniu 18 lutego 2020 r. Gmina Miasta Sanoka zleciła wykonania aktualnego operatu szacunkowego dla działki nr 58/150 – cel: zbycie nieruchomości w drodze przetargu. Decyzja została podjęta w szczególności na ze względu na zaplanowane w Budżecie Miasta Sanoka na 2020 r. dochody ze sprzedaży majątku gminnego. W ciągu 2 lat zarządzania ośrodkiem „Sosenki” przez MOSiR, ze względu na brak środków finansowych, nie wykonano w ośrodku żadnych dużych inwestycji. Nieruchomość pozostawała niewykorzystana i generowała tylko wydatki związane z zabezpieczeniem terenu. Operat szacunkowy określił wartość rynkową prawa własności wskazanej nieruchomości na kwotę 2 334 000 zł.

6 marca 2020 r. ukazało się ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, tj. działki nr 58/150 o pow. 4,1772 ha. Wykaz wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany w BIP-e urzędu. Informacja o wykazie podana w „Tygodniku Sanockim”. Wywieszony w dniach od 6 marca do 30 marca 2020 r. W dniu 21 kwietnia 2020 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58/150 – wywieszone na tablicy ogłoszeń, opublikowane w BIP urzędu oraz w gazecie codziennej ogólnopolskiej (dodatkowo na stronach m.in. otodom.pl) na okres 2 miesięcy. W dniu 6 lipca 2020 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony Wpłynęły wadia od dwu osób prawnych. Przetarg rozstrzygnięty pozytywnie – cena: 1 postąpienia ponad cenę wywoławczą, tj. 2 357 340,00 zł. W dniu 26 sierpnia 2020 r. nastąpiło zawarcie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Nie tylko prokuratura, ale i CBA

– Szanowni Państwo, dlaczego szczegółowo omawiam w tym miejscu historię sprzedaży Sosenek? Żeby Państwu przypomnieć, że po pierwsze, był to teren, który wielokrotnie starano się w drodze przetargu przekazać w ręce inwestora. Teren, którego utrzymanie generowało koszty, a który niszczał, ponieważ brak środków w budżecie nie pozwalał na jego sensowne zagospodarowanie. Dziś wpływają do mnie interpelacje, insynuujące, jakoby „koncepcja budowy mostu miała prowadzić do ośrodka Sosenki” – to cytat z interpelacji, jaka wpłynęła w grudniu ubiegłego roku. To tutaj, na tej sali, w tym gremium usłyszałem, że trzeba było ze sprzedażą Sosenek zaczekać, że ich wartość byłaby teraz znacznie wyższa. A skąd ta pewność? Na podstawie jakich obliczeń? I do kiedy czekać? A co z kosztami utrzymania terenu i jego stopniową degeneracją?

Proponuję zakończyć ten temat. Na wniosek posła Piotra Uruskiego prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające. O jego wynikach poinformuję Państwa, mam nadzieję, że niebawem. Osobiście tylko po raz kolejny wyrażę swoje zdziwienie, że to, co zostało zrobione w jak najlepszej wierze i trosce o rozwój miasta, okazało się powodem bezpodstawnych oskarżeń. Wypada mi ubolewać, że inicjatywa pana posła Piotra Uruskiego nie sprowadza się niestety do działań pozytywnych dla miasta i dobra jego mieszkańców, a wręcz przeciwnie. Myślę, że mieszkańcy Sanoka nie tego oczekują od posła ziemi sanockiej. Jednocześnie chcę w tym miejscu wskazać, że postępowanie w tej samej w istocie sprawie prowadzi CBA, a co niezwykle ciekawe, pytania z jakimi zwróciło się do nas w tej sprawie CBA są identyczne z tymi, które zostały zawarte w interpelacji  skierowanej do burmistrza przez pana radnego Romana Babiaka. W związku z tym nachodzi mnie taka myśl, że albo mamy tu do czynienia z nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności, albo też CBA działa tutaj z inicjatywy radnego. Chciałbym zatem publicznie zapytać radnego Babiaka, czy zgłaszał tę sprawę do CBA, bo myślę, że podobnie jak my wszyscy tutaj zebrani jak i mieszkańcy Sanoka chcieliby poznać odpowiedz na to pytanie. Przypominam sobie zresztą, ze pan radny dwukrotnie już w swoich wystąpieniach mówił o konieczności zbadania tej sprawy. Więc pytam dziś Radnego Romana Babiaka, czy to on zainteresował Centralne Biuro Antykorupcyjne tą sprawą? – pytał burmistrz, a radny Roman Babiak, powołując się na swoje uprawnienia jako radnego i obywatela, odpowiedział: – Ja to uczyniłem.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej

Burmistrz poinformował, że 22 marca 2021 r. unieważniono przetarg nieograniczony, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu „Mosty dla Regionów”. Art. 325 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga przeprowadzenia konkursu w przypadku zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego. Przepis nie ma zastosowania do zamówień, których przedmiotem są obiekty liniowe, zamówień udzielanych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Początkowo zamawiający uznał, że przedmiotem zamówienia jest usługa projektowania obiektu liniowego, tj. kompleksu dróg, skrzyżowania wraz z obiektem mostowym. Niemniej jednak ostatecznie ustalono, że projekt dotyczy obiektu budowlanego uzupełnionego o obiekty liniowe. W związku z tym postępowanie w sprawie zamówienia na dokumentację nowego w mostu w Sanoku zostało unieważnione, a następnie ogłoszono nowe postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Termin składania wniosków wyznaczony został na dzień 23 kwietnia 2021 r.

 

 

7 KOMENTARZE

  1. Ważny punkt to taki ze wkrótce dowiemy sie kto stał za profilem Ktora godzina….Skasowanie profilu nic nie daje. Chodzą glosy ze to ktos z tygodnika. Oj bedzie przepraszanie.

  2. Radnych wybierają sanoczanie. Jeśli wybierają na swój wzór i podobieństwo, to może nie warto się tym miastem przejmować za bardzo? Skoro radny, o którym mowa wyżej rządzi 25 łat? Ludzie wybierają go, bo jest taki, jak oni. Ale dla mnie bohaterem sesji był radny o popularnym w Sanoku nazwisku, ten to dopiero jest mędrcem. I pewnie przez mędrców wybrany.

  3. A mnie zastanawia dlaczego korso, esanok w ogóle nie wspominając o doniesieniu radnego do CBA i posła do prokuratury. To taka sensacja!

    • No właśnie! I to poseł który jest posłem ziem sanockich! Nie zależy mu na dobru miasta. Szkoda. Mam nadzieję, że szybko CBA i prokuratura to sprawdzą i burmistrz będzie mógł spokojnie dalej pracować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj