Radni przyjęli budżet na 2022 rok

Radni uchwalili budżet miasta na 2022 rok

Podczas dzisiejszej (20 stycznia) LIV sesji Rady Miasta Sanoka VIII kadencji radni głosowali nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok. Projekt budżetu został przyjęty 17 głosami „za”. Pomimo trudności oraz trwającej pandemii wydatki na inwestycje w tym roku wyniosą 29 mln zł.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił burmistrz Tomasz Matuszewski.

Na kształt obecnego budżetu na rok 2022 miały wpływ następujące czynniki:

• możliwości i ograniczenia w dochodach budżetu, w tym przede wszystkim dochody własne miasta wynikające ze stawek podatków i opłat lokalnych jak również wpływy z udziałów w podatkach skarbu państwa, czyli PIT i CIT., które stanowią prawie 44% dochodów ogółem,

• dynamika przyrostu wydatków bieżących wynikająca z ich struktury, ukształtowanej z lat ubiegłych i występujący z tego powodu poziom deficytu bieżącego,

• możliwości pokrycia deficytu bieżącego tzw. wolnymi środkami z lat ubiegłych,

• przyjęte założenie, że poziom zaplanowanych wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty, która pozwoli je finansować z tzw. środków wolnych, własnych bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań. Mam na myśli tutaj nowe kredyty czy emisję obligacji.

– Rozwój miasta zależy od tego, jak przede wszystkim wiele w niego inwestujemy, stąd też pomimo trudności i niełatwych do przewidzenia czasów, zaplanowaliśmy na inwestycje blisko 29 mln zł – podkreślił Matuszewski.

Według burmistrza bardzo ważnym elementem budżetu są środki na inwestycje drogowe na dzielnicach. W tegorocznym budżecie po raz pierwszy od wielu lat została wygospodarowana kwota 2 mln zł na te zadania.

– Na naszych dzielnicach jest wiele dróg wewnętrznych, które ze względu na swoje parametry nigdy nie doczekają się programów i środków zewnętrznych. Ciężar ich modernizacji musi ponieść budżet miasta Sanoka. Środki te postaramy się wydać w sposób zrównoważony, tak aby każda dzielnica Sanoka mogła z nich skorzystać – precyzował.

Ważną inwestycją jest przebudowa budynku komunalnego przy ul. Pięknej. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego i pozyskanie pięciu nowych lokali komunalnych.

– Sytuacja budżetu miasta na początku obecnego roku pod względem płynności finansowej i przepływu środków pieniężnych będzie najlepsza od ponad dekady. Wpływ na to ma również fakt, że na koniec 2021 r. wynik budżetu będzie znacznie lepszy od prognozy w uchwale budżetowej ze stycznia 2021 r. Planowany na początku roku deficyt na działalności bieżącej wysokości 4,3 mln zł, powinien przekształcić się według nowej prognozy w nadwyżkę operacyjną na poziomie 8,2 mln zł, która jest wynikiem uzyskania nieplanowanych w roku 2021 dochodów na poziomie 12 mln zł i otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej w kwocie 6 mln zł, która przekazana została przez Ministerstwo Finansów w grudniu ubiegłego roku – mówił.

Zadłużenia Gminy na koniec 2022 r. powinno wynosić 100.817.832,74 zł tj. 56,8 proc. planowanych dochodów. Będzie to pierwszy rok budżetowy od roku 2017, w którym nie zwiększył się dług miasta, pomimo realizacji wydatków na inwestycje na poziomie 16,1% planowanych dochodów.

– Nie jest to budżet łatwy, choćby ze względu na wynik dotyczący zbilansowania dochodów bieżących i wydatków bieżących, jak również z uwagi na ograniczenia wynikające z dotychczasowego zadłużenia Miasta Sanoka – podsumował burmistrz.

Bogdan Florek, skarbnik miasta przedstawił szczegółowe założenia uchwały budżetowej:

Projekt budżetu na 2022 rok zakłada:
– dochody zaplanowane na poziomie – 176 951 737 mln zł;
– dochody bieżące wynoszą – 171 416 778 mln zł;
wydatki zaplanowano w wysokości – 207 387 587 zł;
– wydatki bieżące wynoszą – 178 854 388;
– wydatki majątkowe – 28 533 199;
– deficyt wynosi – 30 435 849 zł i w całości zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2021.

– Budżet zakłada oszczędności w wydatkowaniu każdej złotówki w sposób rozważny i celowy. Problemem tego budżetu, jak i budżetów z ostatnich trzech lat jest brak nadwyżki budżetowej bieżącej. Oceniając budżet na ten rok musimy patrzeć długofalowo i perspektywicznie, mając na uwadze następne budżety. Musimy zadbać o rozwój naszego miasta oraz zabezpieczyć jego podstawowe funkcje jakim jest realizacja zadań własnych dotyczących oświaty, opieki socjalnej, gospodarki odpadami, komunikacji miejskiej, utrzymanie substancji komunalnej, w tym obiektów sportowych. Bo silne miasto i tworzenie warunków do realizacji tych zadań sprzyja również jego mieszkańcom, którzy mają zabezpieczone najważniejsze potrzeby życiowe – uzasadniał skarbnik.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej, podobnie jak komisja finansowo-gospodarcza.

Wanda Kot poinformowała, że członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały budżetowej. Jakub Osika miał kilka uwag, co do założeń budżetu, które w jego opinii są błędne. Dodał, że będzie głosował przeciwko uchwale. Beata Wróbel w imieniu klubu Niezależnych zapowiedziała, że nie obowiązuje w klubie dyscyplina głosowania, podniebnie jak i w klubie „Łączy nas Sanok”, co podkreślił Radosław Wituszyński.

Podczas głosowania było obecnych na sali 19 radych. „Za” podjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy jednym wstrzymującym się i jednym przeciwnym. 

Podczas sesji została również uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Miasta Sanoka. Wszyscy radny byli „za” podjęciem tej uchwały.

dcz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj