Zmiana terminu sesji absolutoryjnej

LVI sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.) zwołuję LVI sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 24 lutego 2022r. o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta z działalności komisji między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Sanockie becikowe”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Sanoka wkładu niepieniężnego do Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Sanoku w postaci prawa własności nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo stanowiącej działkę nr 152/4 o pow. 0,0077 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo stanowiącej działkę nr 152/11 o pow. 0,0076 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiące działki nr 657/1 i 657/9 o łącznej pow. 0,0450 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1449/9 o pow. 0.0096 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 1448/11 o pow. 0.0069 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiąca własność osoby fizycznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonych jako działki nr 46/5 o pow. 0.9929 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka, działka nr 28/8 o pow. 0.1090 ha położona w Sanoku obr. Śródmieście stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka na działki nr 773/9, 773/11, 773/12, 773/15, 773/17, 773/18, 773/19, 773/20, 773/21, 773/22, 773/23, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27, 773/28, 773/29, 773/33 o łącznej pow. 5.8145 ha położone w Sanoku obr. Wójtowstwo , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1069/9 o pow. 0.0041 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1069/6, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1341/11 o pow. 0.6169 ha i nr 2612/7 o pow. 0.0174 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 789/5 o pow. 0.2377 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji „Programu wsparcia Seniorów z terenu Gminy Miasta Sanoka na rok 2022” w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały Klubu Radnych Łączy nas Sanoka w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień za wyniki sportowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 25. Podjęcie uchwały w/s rozpatrzenia skargi.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

    Rady Miasta

 Andrzej Romaniak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj