Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

30 czerwca podczas LXI sesji absolutoryjnej Rady Miasta Sanoka VIII kadencji radni udzielili Tomaszowi Matuszewskiemu, burmistrzowi Sanoka wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka przedstawił Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.
– Rok 2021 zaczynaliśmy z niepokojem o to w jaki sposób obostrzenia covidowe wpłyną na rozwój wielu obszarów funkcjonowania samorządu. Począwszy od sfery gospodarczo-ekonomicznej, skończywszy na społecznej. Skutków pandemii należało się spodziewać, jednak w wielu dziedzinach były one nie do oszacowania – powiedział burmistrz.
Raport o stanie miasta to podsumowanie pracy samorządu Sanoka w roku 2021. Burmistrz przypomniał kilka najważniejszych zdarzeń z tego okresu charakteryzujących kierunek obrany dla polityki rozwoju miasta akcentując te, które w bieżącym roku dają przewidywalne rezultaty.

– Od pierwszego tygodnia kadencji, krok po kroku opracowaliśmy strategię rozwoju budownictwa wielorodzinnego w mieście, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym względzie. Obecnie na liście oczekujących na mieszkania komunalne jest 463 rodziny. Rok 2021 otworzył możliwości realizacji tych zamierzeń. 10 lutego Rada Miasta wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej Inicjatyw Mieszkaniowej Południe sp. z o.o., złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce. W marcu samorząd otrzymał dotację przyznaną w wysokości 3 mln zł na budowę nowych mieszkań przy ul. Konarskiego – zaznaczył.

W kwietniu podpisano umowę na zawiązanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z o.o. Następnie Rada podjęła uchwałę dotycząca wniesienia przez miasto wkładu w postaci prawa własności nieruchomości do spółki.

– Wiele wskazuje na to, że dzięki staraniom podjętym na początku kadencji oraz działaniom podjętym w 2021 roku niebawem ruszy budowa tak potrzebnych w mieście tanich mieszkań – uważa.

– W ubiegłym roku mierzyliśmy się ze skutkami pandemii, które stawały się odczuwalne zarówno w sferze gospodarczej, jak i w obszarze społecznym. Startowaliśmy wówczas z założeniem deficytowym, deficytem bieżącym i ogólnym budżetu. Z wielką niepewnością jak ograniczenia covidowe będą oddziaływać na wpływy z dochodów własnych, w tym z PIT i z CIT. Tymczasem rzeczywiste dochody z tych podatków były o ponad 6 mln zł wyższe niż zaplanowano na początku, a otrzymana subwencja wyrównawcza spowodowała, że budżet zamknął się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi o ponad 10 mln zł, co było najlepszym wynikiem od 2008 roku – wyjaśniał.

Miniony rok był kontynuacją wielu działań skierowanych na pozyskiwanie środków do budżetu, dzięki temu w bieżącym roku miasto inwestuje w poprawę infrastruktury drogowej oraz w remonty i rozbudowę przedszkoli i szkół. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inicjatyw Lokalnych oddano do użytku łącznik obwodnicy ul. Łany. Ponadto miasto może realizować remonty dróg, a także przystąpić do prac przy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wyremontowano ul. Ogrodową, rozpoczął się remont ul. Iwaszkiewicza, Struga i Rataja. Na pierwszym etapie jest budowa nowej przeprawy mostowej na Sanie. W ubiegłym roku rozpoczęto prace przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Białogórskiej. Zamontowano wiele nowego oświetlenia – to kontynuacja działań z 2020 roku.

– W trosce o najbardziej potrzebujących w budynku MOPS przygotowano lokal na potrzeby mieszkania chronionego, kilka budynków użyteczności publicznej przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – dodał.

Środki jakie zostały pozyskane do budżetu w 2021 roku to łączna kwota ponad 19,5 mln zł. Ubiegły rok to praca nad ostatecznym kształtem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które w lutym tego roku zostało przyjęte.

– Realizując bieżące starania staraliśmy się projektować przyszłość. Rok 2021 był okresem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Wspólnie z sąsiednimi samorządami opracowaliśmy dokumenty strategiczne, które pozwolą nam sięgnąć po znaczne środki zewnętrze – mówił. – Projektując przyszłość, mamy na uwadze zmiany dotyczące globalnej polityki energetycznej, dlatego koncertujemy się na możliwościach produkcyjnych wodoru.

W mieście odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, jednak burmistrz skupił się tylko na dwóch: XXX Festiwal im. Adama Didura oraz wieczór zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w rocznicę śmierci Janusza Szubera. Ponowie odbyło się Sanocki Forum Gospodarcze oraz Tour de Pologne.

Radni podczas sesji udzielili burmistrzowi Matuszewskiemu wotum zaufania. Wzięło w nim udział 20 radnych, „za” było 16, trzech przeciwnych: Sławomir Miklicz, Jakub Osika i Roman Babiak. Natomiast Maciej Drwięga wstrzymał się od głosu.
Burmistrz podziękował radnym, pracownikom Urzędu oraz pracownikom podległych jednostek za merytoryczne wsparcie, wnikliwe analizy i dyskusje, które dały poczucie zespołowej pracy dla wspólnego dobra. Podziękował również za zaufanie jakim obdarzali go radni.

Po głosowaniu burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok, o czym napiszemy w następnym numerze z racji trwającej sesji absolutoryjnej (30 czerwca), w momencie kiedy drukujemy gazetę.
W głosowaniu w sprawie udzielania burmistrzowi miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok wzięło udział 20 radnych, 17 było „za”, przeciwnych trzech: Sławomir Miklicz, Jakub Osika i Roman Babiak.

dcz