Konkurs na prezesa zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ogłasza KONKURS na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.

Wymagania stawiane kandydatowi:

1. posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym,
2. posiada co najmniej 4-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania na stanowisko kierownicze, menadżerskie lub prowadzenia działalności na własny rachunek,
3. korzysta w pełni z praw publicznych,
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie był skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa i przestępstwa karno-skarbowe,
6. posiada dobry stan zdrowia,
7. posiada pełną dyspozycyjność
8. jest członkiem Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Sanoku,
Ponadto wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spełniał dodatkowe (nieformalne) wymagania z zakresu wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji jak:
1. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Statut Spółdzielni i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
2. doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.
3. doświadczenie w zarządzaniu i eksploatacji zasobów mieszkaniowych. – doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami pracowników, oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
4. dobra znajomość obsługi programów komputerowych.

Oferty należy złożyć pisemnie w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” w terminie do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 14.00, w sekretariacie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku.

Na stronie internetowej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod linkiem http://sanockasm.pl/files/reg_wyb_prezesa_20230428.pdf udostępniony został Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który zawiera informacje jakie dokumenty powinny być przedłożone w ofercie i zasady wyboru kandydata przez Radę Nadzorczą.
Wszystkie wątpliwości dotyczące Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza zastrzega, że może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć konkurs, bez wyłonienia kandydata na funkcję Prezesa Zarządu.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).