Samorządowa Akademia Finansów

Pomoc dla samorządowców – wykłady i dyskusje na temat dotacji, wydatków, realizacji zadań, oszczędności

Samorządowa Akademia Finansów to szkolenie w formule e-learningu skierowane do samorządowców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o finansach publicznych, realizowane przez Serwis Samorządowy PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Wykłady w ramach SAF-u dostępne są bezpłatnie po zalogowaniu na stronie: www.saf.ews21.

Dobiega końca piąta edycja bezpłatnego szkolenia dla pracowników jednostek samorządowych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat szeroko rozumianych finansów publicznych. W ramach tego projektu powstało dwanaście wykładów – wszystkie przygotowane przez ekspertów i praktyków.

Opracowania opublikowane na stronie www.saf.ews21.pl :

1) Niedopuszczalne prawnie próby obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia.
2) Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument prowadzeniem prowadzenia zrównoważonej gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
3) Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań.
4) Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki finansowej.
5) Planowanie zamówień publicznych jako instrument efektywnego zarządzania wydatkami lokalnymi.
6) Społeczne zamówienia publiczne narzędziem realizacji racjonalnych inwestycji komunalnych.
7) Wybór formy realizacji zadań komunalnych a prowadzenie zrównoważonej gospodarki finansowej
8) Zasada celowości i oszczędności wydatkowania środków publicznych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych ustaw
9) Dotacje celowe z budżetu j.s.t. jako wyjątek od zasady bezpośredniego finansowania zadań.
10) Planowanie i aktualizacja wydatków budżetu j.s.t na dotacje oświatowe.
11) Zwrot dotacji do budżetu jednostek samorządu terytorialnego – jako dochód budżetu.
12) Rola i zadania komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium z wykonania budżetu.

Z 12 wykładów „na czasie” wydaje się być wykład „Planowanie i aktualizacja wydatków jednostki samorządu terytorialnego z tytułu dotacji oświatowych”.

Samorządowcy znajdą w nim informacje o dwóch rodzajach podstaw obliczania wysokości dotacji oświatowej: według wagi subwencji oświatowej i według konstrukcji podstawowych kwot dotacji z art. 78b ustawy o systemie oświaty.

W tym drugim przypadku autor, Wojciech Lachiwicz poświęca uwagę takim kwestiom jak: wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na prowadzenie jednostek oświatowych, powiększanie wydatków bieżących o wydatki bieżące jednostki zapewniającej wspólną obsługę, wydatki bieżące ponoszone z użyciem środków z budżetu UE czy obliczanie podstawy dotacji, gdy szkoła JST lub przedszkole gminne funkcjonuje w zespole. W wykładzie poruszony jest także temat „statystycznej liczby uczniów” i obliczania liczby uczniów jednostki dotowanej.

Wojciech Lachiewicz zwraca ponadto uwagę na pojawiające się w praktyce problemy: obliczania liczby uczniów nieobjętych obowiązkiem nauki, obliczania liczby uczniów przedszkoli lub punktów przedszkolnych (z art. 80 i 90) za miesiące wakacyjne czy wreszcie: problemy w planowaniu wydatków JST na dotacje oświatowe.

„Obowiązujące aktualnie nowe zasady obliczania wysokości dotacji oświatowej z budżetu gminy i powiatu nie rozwiązały problemów z tego rodzaju dotacjami w planowaniu budżetowym. Regulacja prawna uniemożliwia jednorazowe i ostateczne ustalenie kwot na dotacje oświatowe w pierwotnie uchwalanym budżecie gminy i budżecie powiatu” – czytamy.
Więcej na www.saf.ews21.pl
Źródło: Serwis Samorządowy PAP