Zmiany dla nauczycieli. Nowe przepisy dotyczą czasu pracy, awansu zawodowego i urlopu

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów – zakłada przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Awans zawodowy 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Zaproponowane regulacje przede wszystkim dotyczą czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu. Resort edukacji zaznacza, że wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. MEN zaproponuje kolejny etap zmian.

Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, w projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania dotyczące powiązania ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Według resortu, taka zmiana umożliwi premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy.

Przepisy wprowadzają obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego.

„Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel, w zależności od posiadanego stopnia, nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu” – tłumacz MEN.

Zgodnie z projektowaną ustawą, nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz wyróżniającą oceną pracy – będzie przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę – docelowo – w wysokości 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać dodatek od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości pierwszy raz trafi do nauczycieli od 1 września 2022 r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie rosła).

Jak wynika z szacunków resortu, od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowe pieniądze za wyróżniającą pracę wypłacane mają wynosić:

od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej
od 1 września 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r. około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej
od 1 września 2022 r. około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej.

Jak poinformowało MEN, kryteria oceny pracy nauczyciela zostaną określone w nowym rozporządzeniu. W przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie, nauczyciel straci prawo do tego dodatku.
Projekt ustawy zawiera propozycję wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Jak poinformował resort edukacji, okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego wydłuży się dwóch do trzech lat. Natomiast okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego będzie trwał nie jeden a cztery lata.

W opinii resortu, zmiana ta spowoduje, że podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia zależna od uzyskania oceny pracy na określonym poziomie.

„Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego” – podkreśla resort.

Natomiast podstawowa ścieżka awansu zawodowego uwzględnia również wydłużony staż na stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Dłuższy czas trwania tego stażu pozwoli nauczycielowi na zaadaptowanie się w zawodzie i rozpoznanie predyspozycji do jego wykonywania.

Proponowane przepisy zakładają również rezygnację z rozmowy z nauczycielem ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną złożoną z przedstawicieli danej szkoły. Rozmowa ta zostanie zastąpiona egzaminem przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, w skład której wejdą osoby spoza szkoły, tj. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra edukacji narodowej.

Czas pracy nauczycieli

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej – w wymiarze 22 godzin.

Ujednolicono również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo – dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Projekt ustawy wprowadza zasadę, że dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale. Oznacza to, że dyrektor szkoły będzie miał więcej czasu na konsultacje oraz rozmowy z rodzicami i uczniami.

Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia

Jak podkreśla ministerstwo edukacji, przepisy zaproponowane przez resort edukacji określają wymiar i termin udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole, tak „aby umożliwić lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych, z uwzględnieniem charakteru zadań na tych stanowiskach, związanych z zarządzaniem szkołą, które często muszą być wykonywane w dni wolne od zajęć”.

Projekt zakłada także zmiany dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał – na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie – lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu.

Możliwe będzie także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły będzie udzielał na podstawie potwierdzonego skierowania na okres w nim ustalony.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Nowe uregulowania dotyczą kwestii zwolnienia od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Zwolnienie będzie przysługiwało nauczycielom w wymiarze 2 dni – bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym.

W odrębny sposób uregulowano także kwestie obniżania wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego. Pozwoli to uniknąć sytuacji wnioskowania przez nauczyciela o obniżenie wymiaru zatrudnienia w różnych okresach roku szkolnego w szkołach feryjnych, co powoduje problemy w organizacji procesu dydaktycznego ze względu na konieczność zatrudniania nowych nauczycieli w ciągu roku szkolnego, np. tylko na czas wystawienia ocen semestralnych.

Zmiany dotyczące zatrudnienia

Projekt ustawy uchyla przepis pozwalający organowi prowadzącemu szkołę na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Jak wskazuje resort edukacji, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono. Dotyczy to wymiaru zatrudnienia w tej samej szkole, na tym samym lub (za jego zgodą) innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

Nauczyciele publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy – Karta nauczyciela w takim samym zakresie jak nauczyciele niepublicznych przedszkoli.

Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela. Jednocześnie w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela w przypadkach, w których obecnie ono funkcjonuje, zaproponowano przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

Resort wskazuje, że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości procesu nauczania, w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – nauczyciele będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Źródło: MEN

Finanse oświaty. Prezydent podpisał ustawę oświatową: KLIK