Pokaż, co masz – reforma oświadczeń majątkowych

Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości – przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego. 

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek projekt ustawy o jawności życia publicznego. Regulacja przewiduje m.in. zakaz zasiadania w spółkach prawa handlowego przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków i członków zarządów województwa, obowiązek publikowania ogłoszeń o przetargach publicznych w internecie i wprowadzenie nowego, jednolitego wzoru oświadczenia majątkowego.

W ramach reformy systemu oświadczeń majątkowych rząd zaproponował poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania oświadczeń. Obowiązek składania deklaracji o stanie majątkowym będą miały m.in. wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w postępowaniach dot. prywatyzacji jeżeli wartość postępowania przewyższa 500 tyś. zł, osoby kierujące jednostka budżetową, samorządowym zakładem budżetowym czy samorządową instytucją kultury. 

Według projektu szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie mógł wezwać raz w roku każdą osobę pełniącą funkcję publiczną do złożenia dodatkowego oświadczenia majątkowego. Szef CBA będzie także uprawniony do wezwania do złożenia zeznania majątkowego osoby spoza katalogu zobowiązanych do składania oświadczeń. 

Wskazane propozycje mają na celu zapewnienie możliwości pobierania oświadczeń o stanie majątkowym od każdej osoby narażonej na ryzyko korupcyjne bez nadmiernego rozbudowywania właściwego katalogu ustawowego” – uzasadnił projektodawca.

W projekcie wprowadzono wymóg podania w oświadczeniu majątkowym wszystkich posiadanych nieruchomości. Obecnie funkcjonuje jedynie obowiązek przekazania informacji o nieruchomościach będących przedmiotem własności. Natomiast rząd zaproponował wykazanie zarówno nieruchomości będących własnością składającego oświadczenie, jak i posiadanych przez niego na podstawie innych tytułów prawnych i bez tych tytułów. 

Proponowane przepisy wprowadzają także obowiązek wykazywania w oświadczeniu zmian dotyczących sytuacji majątkowej, które miały miejsce w ciągu roku. „Ta zmiana ma fundamentalne znaczenie, bowiem daje możliwości uzyskania realnego obrazu stanu majątkowego w okresie między kolejnymi oświadczeniami. Do tej pory procedura składania oświadczenia majątkowego powodowała, że obraz stanu posiadania miał charakter bardzo wyrywkowy i mógł być mylący” – czytamy w uzasadnieniu. 

Według projektu ustawy formularz oświadczenia majątkowego uzyska status załącznika do ustawy. W ocenie projektodawcy pozwoli to na skuteczne egzekwowanie obowiązku ujawnienia informacji dotyczących stanu majątkowego. 

Proponowana regulacja wprowadza także obowiązek składania oświadczenia majątkowego corocznie, w związku z opuszczeniem stanowiska oraz w terminie 14 dni od objęcia funkcji zobowiązującej do złożenia zeznania. 

Zaproponowano też, aby oświadczenia majątkowe były jawne i przechowywane przez sześć lat od momentu złożenia zeznania. 

Do tej pory informacje, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym samorządowca, ujęte były w ustawach samorządowych. Wykaz obejmuje w szczególności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości oraz składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP