Propozycje zmian w ustawie o zwierzętach: odpowiedzialność opiekunów i obowiązki gmin

Wprowadzenie obowiązku oznakowania psów, stworzenie centralnego rejestru zwierząt i doprecyzowanie obowiązków  gmin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – zakłada projekt ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS.

Celem projektowanej regulacji jest m.in. wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu oraz wprowadzenie kontroli wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności pod względem ich celowości i ostatecznego przeznaczenia.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami samorządy otrzymują ponad 100 mln zł. Zdaniem autorów regulacji ustawa o ochronie zwierząt, nakładając na gminy to zadanie własne, nie precyzuje wystarczająco ich obowiązków w tym zakresie co powoduje, że większość samorządów nie realizuje tego zadania właściwie.

„Doprowadza to do sytuacji, że w polskich schroniskach ginie co czwarty pies, a 80 proc. środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami otrzymują firmy wyłapujące, nie sprawując w rzeczywistości żadnej opieki. Cała procedura opieki jest nieefektywna i nie podlega żadnej kontroli ze strony płatników za usługi – czyli samorządów” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Dlatego w projekcie zaproponowano wprowadzenie powszechnego obowiązku oznakowania psów. Obecnie jest to jedynie uprawnienie każdego właściciela. Według autorów projektu brak tego obowiązku uniemożliwia określenie faktycznej skali zjawiska bezdomności w kraju. „To samo zwierzę może być kilkukrotnie odławiane i ponownie wypuszczane co prowadzi do nadużyć w zakresie wydatkowania pieniędzy publicznych przeznaczonych na realizację programów zapobiegania bezdomności” – wskazano
w uzasadnieniu.

Projekt zakłada też stworzenie centralnej bazy danych prowadzonej przez Głównego Inspektora Weterynarii. Baza ma umożliwić właściwą identyfikację zwierzęcia.

Projektowana regulacja przewiduje także zwiększenie odpowiedzialności właścicieli lub opiekunów za swoje zwierzęta, poprzez wprowadzenie obowiązku polegającego na niezwłocznym zawiadomieniu najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji w przypadku ucieczki lub zagubienia się zwierzęcia. Właściciel lub opiekun psa
w przypadku jego ucieczki będzie także musiał podjąć inne działania w celu jego odnalezienia.

Projekt zakłada również doprecyzowanie obowiązków straży gminnej i policji
w przypadku, kiedy uprawniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt odbiera zwierzę w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia. Obowiązek ten polegałby na udzieleniu asysty, szczególnie w przypadku, kiedy właściciel lub opiekun zwierzęcia nie zgadza się na jego odbiór i stawia opór.

Autorzy regulacji zaproponowali też doprecyzowanie obowiązków gmin w przypadku odebrania zwierzęcia, które padło ofiarą znęcania, w zakresie ponoszenia kosztów tymczasowej opieki nad nim. W uzasadnieniu wskazano, że organy gmin często odmawiają pokrywania kosztów opieki nad zwierzęciem, które ponoszone są z własnych środków organizacji. W konsekwencji doprowadza to do zaniechania odbioru zwierząt przez przedstawicieli organizacji społecznych w przypadkach zagrożenia ich zdrowia lub życia z uwagi na brak środków finansowych na ich utrzymywanie.

Projekt zakłada również m.in. wprowadzenie zakazu utrzymywania psów na uwięzi
w sposób stały, zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych w celu pozyskiwania futer, podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzęciem lub zabicie go, a także wprowadzenie zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości oraz wprowadzenie wyjątku w tym zakresie, dotyczącego tzw. uboju rytualnego.

Według projektodawcy nowa ustawa nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla Skarbu Państwa, wręcz przeciwnie, pozwoli ograniczyć wydatki budżetowe związane
z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiem bezdomności wśród zwierząt. W przypadku gmin nieposiadających środków na dostosowanie się do zmian określonych w art. 1 pkt 12, w zakresie zmiany brzmienia art. 11a ust. 2 ustawy
o ochronie zwierząt, zalecono rozważenie wprowadzenia na okres przejściowy 1 roku opłaty od posiadania psów.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP