VI sesja Rady Miasta Sanoka - porządek obrad

VI sesja Rady Miasta Sanoka – porządek obrad

28 lutego 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się VI Sesja
Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali
Herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej
na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1136/1 o pow. 0,0388 ha oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Spółki PKP Telkol Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w
tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 913/11 o pow. 0,0241 ha
oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu na rzecz Spółek: PKP Energetyka S.A., PKP Telkol Sp. z o.o., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, PKP S.A., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub noclegowni, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr LVI/467/18 z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z dworca multimodalnego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj