VII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO – porządek obrad

RADA POWIATU SANOCKIEGO
zawiadamia że w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 16:30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się VII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Powołanie sekretarza.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5.Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6.Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7.Sprawozdanie Starosty Sanockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sanockiego za rok 2018.
8.Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół Powiatu Sanockiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok(kwota 5.000 zł).
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 200.000 zł).
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 29.000 zł).
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 100.000 zł).
16.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie wraz z aktami skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej na uchwałę Nr XLVI/347/2017 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu i upoważnienie do wniesienia odpowiedzi na skargę.
17.Interpelacje i zapytania radnych.
18.Wnioski i oświadczenia.Przewodniczący Rady
19.Zamknięcie obrad sesji.

Robert Pieszczoch