Co kobiety z 1953 rocznika zyskały na Wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

Do 23 kwietnia kobiety urodzone w 1953 r. mogły złożyć wniosek o wznowienie postępowania w sprawie przeliczenia emerytury. Na początku marca Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na którego podstawie emerytury kobiet z tego rocznika były pomniejszane o już wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny jest przepis, według którego podstawa obliczania emerytury powszechnej kobiet urodzonych w 1953 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę, zostaje pomniejszona o świadczenia pobrane przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Wyrok oznaczał, że kobiety te mogły złożyć wniosek o wznowienie postępowania, a tym samym przeliczenie świadczenia już bez jego pomniejszania. Tryb i termin zależy od tego, czy sprawa przyznania emerytury była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, czy też zakończyła się decyzją ZUS.

Kobiety z rocznika 1953, które nie odwołały się od decyzji ZUS do sądu, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego miały miesiąc na złożenie tzw. skargi o wznowienie postępowania do ZUS. Ten termin minął już 2 tygodnie temu. Panie, które nie złożyły skargi w tym terminie z przyczyn od siebie niezależnych (np. z uwagi na pobyt w szpitalu), mogą – w terminie 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej terminowe zgłoszenie skargi – zgłosić prośbę o przywrócenie tego terminu. Do prośby tej powinny dołączyć także skargę o wznowienie postępowania. Z kolei panie, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu, po wyroku TK mają 3 miesiące na złożenie skargi o wznowienie postępowania sądowego. Skargę powinny złożyć w tym samym sądzie, w którym zapadł wyrok. W tym przypadku czas na złożenie skargi mija 21 czerwca. Kobiety, które nie występowały o emeryturę w wieku powszechnym, tylko o wcześniejszą i nadal ją pobierają, nie są zobligowane żadnymi terminami.

– W całej Polsce takich skarg wpłynęło prawie 24 tys.. W Oddziale ZUS w Rzeszowie z tego prawa skorzystało 277 pań. Przeliczenie świadczenia możliwym było tylko w sytuacji, gdy od doręczenia decyzji nie minęło 5 lat. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego jasno wskazują, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego decyzji nie można uchylić po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia – mówi Wojciech Dyląg regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podkarpackiego.

Ponowne przeliczenie świadczenia ze skutkiem finansowym nastąpiło już u 11 kobiet. U największej liczby, bo aż 263 kobiet nie można było przeliczyć świadczeń, gdyż minęło 5 lat od wydania decyzji. Średnia różnica między emeryturą przed i po przeliczeniu w naszym oddziale ZUS wyniosła 591,73 zł.