Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niekoniecznie 23 zł 

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – niekoniecznie 23 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/159/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy zwolnieniu z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny oraz gromadzenia odpadów „bio” w przydomowym kompostowniku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą wynosić:

 1. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzinna:

 • 11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny
 • 17,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty, gdy odpady „bio” gromadzone są w przydomowym kompostowniku
 • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w przypadku, gdy odpady „bio” nie są gromadzone w przydomowym kompostowniku

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Burmistrz Miasta Sanoka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania opadów komunalnych, stosując stawkę w wysokości 46,00 zł od jednego mieszkańca.

 1. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa wielolokalowa:

 • 11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w budynku wielolokalowym, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny,
 • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w budynku wielolokalowym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez mieszkańców budynków wielolokalowych obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Burmistrz Miasta Sanoka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których mieszkańcy nie dopełnili obowiązku selektywnego zbierania opadów komunalnych, stosując stawkę w wysokości 46,00 zł od jednego mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej stanowi dwukrotność ww. stawek za worek lub pojemnik o określonej pojemności.

 1. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji                o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.
 • Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani będą właściciele nieruchomości                    w zabudowie jednorodzinnej, którzy odpady „bio” będą gromadzić                                   w kompostownikach przydomowych.

Uzasadnienie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na wysokość stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ trzy zasadnicze czynniki:

 1. Koszty odbioru odpadów od mieszkańców oraz ich transportu do tzw. instalacji. Po rozstrzygniętym przetargu wyłoniony został wykonawca tych usług, tj. firma Transprzęt. Firma ta zaoferowała takie same ceny jak w 2019 r. Czyli śmieci będą odbierane i wywożone poza Sanok w tej samej cenie. Wysokość tych kosztów na 2020 r. wyniesie 3 650 356 zł.
 2. Koszty zagospodarowania odpadów. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy uwalniającej rynek zagospodarowania odpadów, do podkarpackich instalacji odpady zaczęły kierować największe miasta w Polsce. W tym miejscu warto przypomnieć, że instalacje to są te miejsca, w których odpady są poddawane przetwarzaniu. Dlatego w całej Polsce w bieżącym roku odnotowaliśmy rażącą podwyżkę ceny za zagospodarowanie odpadów. Miasto prowadziło wielotygodniowe negocjacje z firmą FCC Tarnobrzeg. Ostatecznie firma ta zaproponowała cenę za zagospodarowanie jednej tony odpadów w wysokości 599,40zł. Miasto Sanok płaciło do tej pory opłatę z tego tytułu w wysokości 437,38zł. Jest to podwyżka wysokości 37%. Inne miasta na Podkarpaciu uzyskały następujące ceny: Przemyśl – 699zł, Krosno – 754,92zł, Brzozów 754,92zł. Wysokość kosztów zagospodarowania odpadów na 2020 r. wyniesie 4 915 080 zł.

III. Koszty utrzymania gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Gminny punkt zbiórki odpadów segregowanych prowadzony jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Punkt mieści się w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59. Odbiera od mieszkańców Sanoka wszystkie odpady segregowane, odpady wielkogabarytowe (stare meble, wykładziny), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, chemikalia itp. W 2019 r. koszty prowadzenia gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych wynosiły 1 585 940 zł. W 2020 r. planowane koszty prowadzenia punktu zbiórki odpadów segregowanych wynoszą
1 800 000 zł.
Wzrost kosztów prowadzenia punktu wynika z podniesienia opłat przez firmy odbierające odpady segregowane, ze wzrostu płacy minimalnej, wzrostu cen energii elektrycznej oraz wzrostu cen paliwa.

 1. Pozostałe koszty. Koszty związane z administrowaniem systemem (wynagrodzenie pracowników obsługujących system tj. m.in. przyjmowanie deklaracji, kontrola systemu w tym kompostowników, edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk, monitoring zrekultywowanego składowiska, itp.). Razem koszty te wynoszą 587 193 zł. Ponadto system gospodarki odpadami obciąży kwota 673 860,00 zł wprowadzona ustawą ulga dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki. Sumując wskazane wyżej koszty systemu gospodarki odpadami na 2020 r. uzyskujemy kwotę w wysokości 11.626.489,00 zł.

Przy zadeklarowanej ilości osób fizycznych w systemie gospodarki odpadami wynoszącej 28 063 (listopad 2019) oraz uwzględniając zwolnienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (231.459,72 zł) stawka opłaty dla 1 mieszkańca  na miesiąc wynosi 23zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych od mieszkańców opłat nie można pokrywać innych zadań niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatem nie ma możliwości prawnej, aby miasto Sanok z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pokrywało koszty innych zadań.

Przeczytaj również: Segregacja śmieci w małym mieszkaniu

1 KOMENTARZ

 1. W 2019 r wypracowano 1 mln „zysku” – ani słowem o tym w/w artykule. Skąd nadwyżka?
  Około 3 300 osób oraz 650 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie zbierało odpadów w sposób selektywny i zgodnie z deklaracją w 2019 roku uiszczało wyższą opłatę (28 zł od osoby). Nadwyżka została wkalkulowana w nową stawkę obowiązującą od stycznia roku 2020 . Koszt zagospodarowania odpadów w instalacji ma związek z opłatą marszałkowską, czyli stawką za składowanie pozostałości z sortowania odpadów. W rozliczeniu ponadto brane są pod uwagę energia i koszty pracownicze. Drożeją drastycznie opłaty za spalanie odpadów – spalarnie mają tak wielu klientów, że mogą sobie pozwolić na obsługiwanie tych, którzy płacą więcej…

  Nowelizacja ustawy śmieciowej nakłada na gminę obowiązek kontroli, czy odpady są przez mieszkańców zbierane selektywnie – z tym z kolei wiąże się konieczność dodatkowego zatrudnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj