Mandaty za brak maseczek. Bezpieczeństwo pasażerów w środkach  komunikacji zbiorowej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku przypomina o konieczności  zachowania szczególnej ostrożności  w trakcie korzystania ze środków komunikacji zbiorowej. Jeżeli musimy się przemieszczać za ich pośrednictwem, należy bezwzględnie stosować się do zaostrzonych procedur oraz poleceń obsługi.

„Podstawowe zasady bezpieczeństwa to: odpowiedni odstęp od współpasażera, maseczka lub przyłbica zasłaniająca nos i usta, dezynfekcja rąk po wyjściu z autobusu. Wszyscy, którzy lekceważą obowiązek noszenia maseczek w środkach  komunikacji,  muszą się liczyć z konsekwencjami. Za brak maseczki grozi mandat nawet 500 zł, możliwa jest także grzywna nakładana przez PPIS w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. Osoby podejrzewające u siebie COVID-19, będące w kwarantannie pod żadnym pozorem nie mogą korzystać z transportu publicznego. Pandemia koronawirusa wciąż stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia” – taki komunikat ogłosiła Marta Żaczek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku.

W najbliższych dniach sanepid zapowiada także kontrole w punktach handlowych.

Ustawa z dnia 5.12.2008r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.)

Kary pieniężne

Art.48a.1. Kto wstanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art.46 lub art.46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:

1)art. 46ust.4pkt1 lub wart.46b pkt5 i9–12, podlega karze pieniężnej wwysokości od 5000 zł do 30000 zł;

2)art. 46ust.4pkt2 lub wart.46b pkt3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10000 zł do 30000 zł;

3)art. 46ust.4pkt3–5 lub wart.46b pkt2 i8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10000 zł do 30000 zł;

4)art. 46ust.4pkt6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000zł do 10000 zł;

5)art. 46ust.4pkt7 lub wart.46b pkt4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10000 zł.

2.Kto wstanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji, o których mowa wart.47 ust.4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30000 zł.

3.Kary pieniężne, o których mowa w:

1)ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny;

2)ust. 2, wymierza odpowiednio wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia.

4.Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.

5.W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa wust.1 lub 2, wysokość kary pieniężnej:

1)jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie;

2)ustala się, dokonując powiększenia o25% wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie zpkt1.

6.Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7.Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. W przypadku kar, o których mowa wust.1, są one wpłacane na rachunek bankowy właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

8.W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2019 r. poz.900, z późn. zm.4)).

Aktualne zasady i ograniczenia z gov.pl

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

REGIONALIZACJA – DODATKOWE OBOSTRZENIA W POWIATACH Z NAJWIĘKSZYM PRZYROSTEM ZAKAŻEŃ

Na czym polega?

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, ale tylko w poszczególnych powiatach, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski.

Których powiatów dotyczy?
Obszar czerwony

Powiaty:

 • pszczyński, miasto na prawach powiatu Ruda Śląska, rybnicki, miasto na prawach powiatu Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim;
 • ostrzeszowski w województwie wielkopolskim;
 • nowosądecki i miasto na prawach powiatu Nowy Sącz w województwie małopolskim;
 • wieluński w województwie łódzkim.

 

Obszar żółty

Powiaty:

 • cieszyński, miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój i miasto na prawach powiatu Żory w województwie śląskim;
 • jarosławski, miasto na prawach powiatu Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim;
 • kępiński w województwie wielkopolskim;
 • oświęcimski w województwie małopolskim;
 • pińczowski w województwie świętokrzyskim;
 • wieruszowski w województwie łódzkim.

WAŻNE! Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, będzie na bieżąco analizowana i aktualizowana.

 

OBSZARY: ZIELONY, ŻÓŁTY, CZERWONY

Powiaty objęte dodatkowymi obostrzeniami dzielą się na dwa obszary: żółty i czerwony – z różnym zakresem ograniczeń.

W powiatach przypisanych do jednego z dwóch obszarów wprowadzone zostały obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

Szczegóły dotyczące nowych zasad dla poszczególnych obszarów znaleźć można tutaj.

W powiatach, które przyporządkowane są do obszaru zielonego, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Obowiązuje od: 8 sierpnia 2020 r.

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązuje od: 25 lipca.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Obowiązuje do: odwołania.

Więcej: KLIK