Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego – powiat sanocki

W województwie podkarpackim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych
egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) przystąpiło 16 422
tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących
i techników)

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., obowiązkowo przystępowali do
egzaminu maturalnego w części pisemnej z: (a) języka polskiego, (b) matematyki oraz
(c) wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem
języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.
Zgodnie z § 11ka ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-192 w 2020 r. nie był przeprowadzany egzamin maturalny z przedmiotów
obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków
określonych w § 11kb ust. 1 ww. rozporządzenia.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania
egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali
również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo
dwujęzycznym.
Do egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 r. przystąpili również absolwenci
wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku
egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w lipcu) oraz w terminie poprawkowym (we wrześniu), będą udostępnione 30 września 2020 r.

Języki poszły dobrze, problemy sprawiła matematyka

Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 92 proc. tegorocznych maturzystów, a z matematyki 79 proc. Egzamin z języka angielskiego, który był najczęściej wybierany przez maturzystów, zdało 92 proc.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 94 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 85 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 95 proc.

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 88 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 71 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 88 proc.

Średnie wyniki uzyskany przez maturzystów z przedmiotów obowiązkowych to:

 język polski na poziomie podstawowym – 52 proc. (wśród absolwentów liceów – 56 proc., a wśród absolwentów techników – 46 proc.).

– matematyka na poziomie podstawowym – 52 proc. (wśród absolwentów liceów – 58 proc., a wśród absolwentów techników – 43 proc.).

– język angielski na poziomie podstawowym – 71 proc. (wśród absolwentów liceów – 77 proc., a wśród absolwentów techników – 62 proc.).

Powiat sanocki wyniki:

Język polski:
średni wynik: 49
liczba zdających: 760

Matematyka:
średni wynik: 55
liczba zdających: 760

Język angielski:
średni wynik: 69
liczba zdających: 726

Język francuski:
średni wynik: 84
liczba zdających: 2

Język hiszpański:
średni wynik: 100
liczba zdających: 1

Język niemiecki:
średni wynik: 60
liczba zdających: 27

Język rosyjski:
średni wynik: 71
liczba zdających: 3

Język włoski:
średni wynik: 90
liczba zdających: 1