Segregując odpady, zapłacimy mniej?

Komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Miasta Sanoka

 

 

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka za wyjątkiem nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Na podstawie podjętej przez Radę Miasta Sanoka Uchwały Nr  XXXI/234/20 z  dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o  odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3127) z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  z obowiązującego na terenie Gminy Miasta Sanoka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Będzie to skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w  zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do  Rejestru Działalności Regulowanej, który prowadzi Burmistrz Miasta Sanoka.

 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, instytucje kultury i oświaty, szkoły, wszystkie placówki szkolno-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych  i cmentarzy, biura itp.) w celu zapewnienia od dnia 1 stycznia 2021 r. odbioru odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości zobowiązani są zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz.  U.  z  2020 r., poz. 1439), zwanej dalej „ustawą”, do zawarcia indywidualnych umów na  odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. Górną stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych określa Uchwała Nr XXII/164/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Lista podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej:

 

Lp.  

Nazwisko imię / Nazwa pełna

PESEL / REGON NIP Adres
1. FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 850384270 873-10-14-995 33-100 TARNÓW, Odległa 8
2. Klatka Anatol 684-104-65-41 38-457 Zręcin, Szkolna 47
3. KOTULAK JERZY 685-101-16-33 38-200 JASŁO, HAŃKÓWKA 28
4. REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 180371426 684-254-99-94 38-400 Krosno, Fredry 1
5. TRANSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa 368361023 687-196-49-74 38-500 Sanok, Zabłotce 51
6. Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. 370269712 687-10-04-553 38-540 Zagórz, Bieszczadzka 5

 

Pomimo wyłączenia z obowiązującego na terenie Gminy Miasta Sanoka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do przestrzegania zasad dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, które określone zostały w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka” i uchwale Rady Miasta Sanoka w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach.

 

Wypełnianie obowiązków przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w ww. aktach prawa miejscowego i ustawie będzie kontrolowane przez Burmistrza Miasta Sanoka zgodnie z art. 6 ust. 5 a powyższej ustawy, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów podlega karze grzywny.

Złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracje DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wygasają z dniem 31.12.2020 r.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Sanoka przypomina o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na  konto Gminy Miasta Sanoka.

Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sanoku tel. 13 46 52 875, 13 46 52 868.

                                                                                             

 Burmistrz Miasta Sanoka
 Tomasz Matuszewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj