Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Jak się o niego starać?

 

Nowa ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in.: szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, które są ogrzewane za pomocą węgla, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG.

Podmioty, które chcą się ubiegać o przyznanie dodatku winny wypełnić wniosek, stanowiący załącznik do  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
(Dz. U. z 2022 r, poz. 1976). Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dodatek wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego wniosek.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sanoka, tel. (13) 4652883.

Natomiast podmioty wrażliwe przyłączone do sieci ciepłowniczych, w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z obecną sytuacją na rynku paliw winny złożyć oświadczenia u sprzedawcy ciepła, stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r, poz. 1975).

 

Lista podmiotów wrażliwych

 

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

 

 

Ww. formy wsparcia nie dotyczą podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj