Nabór deklaracji wstępnych do programu „Ciepłe Mieszkanie”

 

Miasto Sanok na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie w latach 2023-2025.

 

Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Miasta, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacji inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Miasta Sanoka oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
Obligatoryjnym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (spełniającego wymagania programu). Pozostałe dopuszczone elementy tj. wymiana i montaż stolarki  mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego.
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.
Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego:
 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego,
oraz zakup i montaż:
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet o podwyższonym standardzie
 • ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie WFOŚiGW.
Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 
Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie)
oraz na stronie WFOŚiGW w Rzeszowie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu należy dokonać wypełniając deklarację (do pobrania TUTAJ)

Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Sanoka: 01.10.2022 r. –  31.10.2022 r.

 • Wypełnione deklaracje należy składać w terminie do dnia 31.10.2022r. w Urzędzie Miasta Sanoka – Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1).
 • W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 13 46 52 883.

Uwaga! Wypełnienie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania do programu „Ciepłe mieszkanie”.

Nabór deklaracji wstępnych do programu „Ciepłe Mieszkanie”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj