ROZLICZENIE PIT ZA 2022 ROK NIE BĘDZIE WYZWANIEM
– SKŁADAMY TYLKO JEDNĄ WERSJĘ ZEZNANIA PODATKOWEGO

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku informuje, że od 15 lutego do
2 maja br. trwać będzie kolejna Akcja PIT. W tym okresie podatnicy składają zeznania podatkowe za 2022 r. Pomimo wielu zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku (tzw. „Polski Ład”) oraz od 1 lipca 2022 r. („Niskie Podatki”), rozliczenie roczne PIT za 2022 r. nie powinno być wyzwaniem.
W łatwy i wygodny sposób będzie można dokonać rozliczenia przez Internet za pośrednictwem strony e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl). Podobnie jak
w latach ubiegłych, także w 2023 r. określone dochody rozliczy usługa
Twój e-PIT. Zeznanie PIT-37 niezmienione przez podatnika zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 r. Zatem w tym przypadku złożenie PIT-37 nie będzie wymagało żadnej aktywności.
Natomiast zeznania w formie papierowej można składać bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym w Sanoku na Sali Obsługi pok. 5a parter w dniach: poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00; wtorek – piątek w godz. 8.00 – 15.00. W celu uniknięcia ewentualnych kolejek zeznania w formie papierowej będzie można również – podobnie jak w latach ubiegłych – wrzucić do urny wystawionej w holu na parterze.
Jeśli złożymy swój PIT przed 15 lutego br., to termin zwrotu ewentualnej nadpłaty będzie liczony od 15 lutego 2023 r. W przypadku zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej Urząd ma 45 dni na zwrot licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, natomiast dla zeznań papierowych nadpłata podatku zwracana jest w terminie 3 m-cy od daty złożenia takiego zeznania.
W zeznaniu podatkowym za 2022r. nie uwzględniamy ulgi dla klasy średniej, która została uchylona od 1 lipca 2022 r. Obliczamy natomiast podatek (od całości rocznych dochodów) według aktualnie obowiązującej skali podatkowej, ze stawkami 12 %, z progiem dochodowym 120 tys. zł i kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. W przypadku uzyskania wyższych dochodów stosujemy stawkę 32 %.
Urząd skarbowy sprawdzi, czy poprzednie zasady nie były korzystniejsze, tj. wyliczy tzw. hipotetyczny podatek należny. Podatnikom, którzy według stanu prawnego na 30 czerwca 2022 r. spełniali warunki dla ulgi klasy średniej (tj. m.in. uzyskali przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł) – urząd skarbowy automatycznie przeliczy podatek z uwzględnieniem tej ulgi oraz skali podatkowej ze stawkami 17 % i 32 %. W przypadku gdy wyliczenie takie (z ulgą dla klasy średniej i skalą ze stawkami 17 % i 32 %) będzie korzystniejsze dla podatnika, urząd skarbowy poinformuje podatnika o tym w ciągu 21 dni, a następnie zwróci różnicę. Tym samym podatnik nie będzie musiał nic robić ani o nic wnioskować.

Nowością w rozliczeniach za 2022 r. jest możliwość zmiany formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy, którzy zechcą zmienić formę opodatkowania po zakończeniu roku, nie będą musieli składać kilku zeznań. Np. przedsiębiorca, który przez cały 2022 r. wybrał podatek liniowym i opłacał podatek według jednolitej stawki 19 % lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będzie mógł po zakończeniu roku wybrać rozliczenie według skali podatkowej. Wystarczy, że zamiast PIT-36L lub PIT-28, złoży PIT-36 i wykaże w nim przychody (dochody), które w trakcie roku opodatkowywał ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym. Jeżeli podatnik złoży w terminie od 15 lutego do 2 maja 2023 roku zeznanie na formularzu PIT-36L lub PIT-28, nie będzie mógł już zmienić formy opodatkowania na skalę podatkową.

Zmiana dotyczy terminu na złożenie zeznania podatkowego PIT-28.
Przypomnijmy, że PIT-28 składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub rozliczające najem prywatny. Termin złożenia zeznania PIT-28/PIT-28S za 2022 rok to 2 maja 2023 r.

Zmiany w rozliczeniach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odliczania składek zdrowotnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczane w zeznaniach rocznych za 2022 r. mają określone limity roczne:
– dla podatników rozliczających się ryczałtem (formularz PIT-28), przychód może być pomniejszony o 50% zapłaconych składek zdrowotnych;
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane podatkiem liniowym (formularz PIT-36L) mają limit roczny w zakresie składki zdrowotnej w wysokości 8 700 zł;
-dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej podatek może być pomniejszony o 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kolejna ważna zmiana, to zmiana wysokości podatku należnego, który może zostać przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Nową, wyższą kwotę można przekazać w deklaracji PIT składanej za 2022 r. lub na formularzu PIT-OP.

Informacja dla płatników:
Przypominamy, że płatnicy zatrudniający w 2022 roku pracowników
i wypłacający wynagrodzenia np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia mają obowiązek sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób
(PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR)
oraz przekazać je do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Dokumenty należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną podpisując je podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi (formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR), o ile płatnik jest osobą fizyczną. Przypominamy również
o obowiązku wpisywania na tych informacjach prawidłowego numeru PESEL/NIP osoby zatrudnionej. Wpisanie prawidłowego identyfikatora podatkowego pracownika w informacji o jego przychodach jest obowiązkiem płatnika wynikającym z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników. Termin przekazania takiej informacji do pracownika to 28 lutego 2023 r.
Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych form obsługi klienta. Wystarczy zalogować się na podatki.gov.pl i za pośrednictwem serwus e-urząd skarbowy można załatwiać sprawy online bez wychodzenia z domu 24/7.
Wyrażając zgodę na e-Korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym, mogą Państwo odbierać z urzędu potrzebne dokumenty, w tym zaświadczenia, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Planując osobistą wizytę w urzędzie skarbowym muszą Państwo obowiązkowo umówić wizytę, dokonując jej rezerwacji przez Internet (podatki.gov.pl), osobiście w Punkcie Rezerwacji Wizyt (pok. 5 parter) lub telefonicznie pod nr 13 46 16 355.