Skąd zmiany w rozkładach jazdy i podwyżki cen biletów?

O zmianach cen biletów pisaliśmy w poprzednim numerze Tygodnika. Zaznaczyliśmy, że prowadzone rozmowy między samorządami Miasta Sanoka, gminą wiejską Sanok oraz Miastem i Gminą Zagórz w kwestii zwiększenia rekompensaty do poziomu gwarantującego w 100% pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Pisaliśmy również o tym, że mieszkańcy Gminy Bukowsko ucieszą się, ponieważ w ich gminie Miasto Sanok zorganizuje gminny transport zbiorowy. Akurat z Gminą Bukowsko,  Władze Miasta Sanoka doszły do porozumienia, i na tej podstawie od 1 września zostanie uruchomiania nowa linia komunikacji miejskiej na trasie Sanok – Bukowsko.

„Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której podatnicy miasta Sanoka muszą ponosić ciężary zadań realizowanych na rzecz sąsiednich gmin” – mówi burmistrz Tomasz Matuszewski.

Od 1 sierpnia jest mniej kursów do miasta i gminy Zagórz oraz do miejscowości położonych na terenie gminy wiejskiej Sanok. Obniżono ceny biletów dla mieszkańców Sanoka, natomiast podniesione  zostały ceny biletów w niektórych strefach poza granicami administracyjnymi miasta. Co było powodem takich decyzji? Wyjaśnia burmistrz Tomasz Matuszewski:

Burmistrz odpowiada na pytania mieszkańców– W ostatnim okresie podjąłem kilka ważnych i trudnych decyzji dotyczących publicznego transportu zbiorowego. Przede wszystkim opracowaliśmy nowy cennik biletów obowiązujący na obszarze miasta Sanoka oraz trzech gmin: Bukowska, gminy wiejskiej Sanok oraz Miasta i Gminy Zagórz. Obniżyliśmy ceny biletów dla mieszkańców miasta Sanoka. Chcemy zachęcić mieszkańców Sanoka do korzystania z publicznego transportu zbiorowego. W dobie pandemii bardzo dużo osób obawia się korzystania z tej formy transportu. Pragnę w tym miejscu zapewnić, że operator transportu publicznego Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wypełnia wszystkie obowiązki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Ceny biletów dla sołectw sąsiadujących z miastem Sanok zostały utrzymane na tym samym poziomie, natomiast znacznie wzrosły ceny biletów na liniach obsługujących pozostałe sołectwa gminy wiejskiej Sanok oraz Gminy i Miasta Zagórz. Pokrótce wytłumaczę powody takich decyzji. Gmina Miasta Sanoka ma zawarte porozumienia międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego z gminą wiejską Sanok oraz Miastem i Gminą Zagórz. Organizatorem transportu publicznego na terenie wskazanych gmin jest Gmina Miasta Sanoka, a operatorem Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Organizator ma obowiązek ponosić koszty przewozów zbiorowych realizowanych na terenie miasta i na terenie sąsiednich gmin, a gminy objęte porozumieniem powinny partycypować w rzeczywistych kosztach świadczonych usług. Szacunkowe koszty realizowanych przewozów na terenie sąsiednich gmin po odliczeniu przychodów z tytułu sprzedaży biletów są następujące: – Gmina wiejska Sanok – 331 tys. zł, – Miasto i Gmina Zagórz – 575 tys. zł. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której podatnicy miasta Sanoka muszą ponosić ciężary zadań realizowanych na rzecz sąsiednich gmin. Drodzy Państwo, nie dysponuję swoimi pieniędzmi, dysponuję pieniędzmi sanockiego podatnika. Od listopada ubiegłego roku prowadzę negocjacje z władzami sąsiednich gmin w sprawie pełnej partycypacji w rzeczywistych kosztach świadczonych usług. Gmina wiejska Sanok przeznaczyła środki na pokrycie kosztów świadczonych usług transportowych w wysokości zaledwie 100 tys. zł. Jest to kwota, która nie pokrywa kosztów samego paliwa. Miasto i Gmina Zagórz po 8 miesiącach negocjacji proponuje już kwotę 400 tys. zł. Zatem podwyżki cen biletów dla mieszkańców sąsiednich gmin zostały wprowadzone na wyraźne polecenie władz tych gmin. Z Wójtem gminy Bukowsko zawarliśmy porozumienie, które przewiduje pełne pokrycie kosztów publicznego transportu zbiorowego. Usiedliśmy do stołu, pokazaliśmy koszty i spotkaliśmy się z pełnym zrozumieniem. Zatem są gminy, które chcą współpracy na zasadzie partnerskiej, a nie współpracy kosztem miasta Sanoka i jego podatników. W związku z brakiem pełnej odpłatności ze strony pozostałych gmin, zmuszeni zostaliśmy do podjęcia kolejnej decyzji, tj. obcięcia części linii kursujących na terenie gminy wiejskiej Sanok oraz Miasta i Gminy Zagórz. Cięcia dotyczyły linii, na których odnotowaliśmy najmniejsze zainteresowanie pasażerów.

Przeczytaj koniecznie:

Dodatkowe kursy autobusów i zmiany cen biletów

Skąd zmiany w rozkładach jazdy i podwyżki cen biletów?