Laptopy dla wychowanków Domu Dziecka i podopiecznych rodzin zastępczych

Aż 38 nowych laptopów trafiło do podopiecznych rodzin zastępczych oraz wychowanków Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku. Komputery mają pomóc w nauczaniu w trybie zdalnym.

18 września w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, Stanisław Chęć, starosta sanocki oraz Grzegorz Kozak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku przekazali rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu sanockiego oraz wychowankom Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku 38 komputerów zakupionych przez Powiat Sanocki w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv:

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Sanockiego oraz wychowankowie Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku. Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

– Komputery wraz z oprogramowaniem mają służyć realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania przez wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej jaką jest Dom Dziecka im. św. Józefa w Sanoku – powiedział Grzegorz Kozak.

W ramach projektu zakupiono 38 nowych laptopów, oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz zakupiono wyposażenie miejsc kwarantanny dla zawodowych rodzin zastępczych.

– Ponadto dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią tj.: maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekcyjnych – dodał.

W najbliższym czasie dokonany zostanie zakup wyposażenia miejsc kwarantanny dla wychowanków Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku. Wartość projektu wsparcia wynosi 154.415,00 zł, w tym 130.140,65 zł ze środków europejskich i 24.274,35 zł ze środków krajowych. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

mn