Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach

W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka do złożenia dokumentów.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem oraz dostępem do Internetu.

Gmina Miasta Sanoka planuje:
– zakup laptopów,
– ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
– zakup usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
Załącznik nr 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) lub Załącznik nr 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacja dodatkowa
Termin składania zgłoszeń upływa 28.10.2021 r. o godz. 15:30.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 do dnia 28 października 2021 roku do godziny 15.30 lub wysłać na podany wyżej adres. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

W przypadku gdy gmina nie otrzyma grantu wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania mieszkańców Sanoka w zakresie cyfrowego wsparcia,
o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować losowanie kompletnych, pozytywnie zweryfikowanych i ocenionych zgodnie z odrębnie opracowanym regulaminem, zgłoszeń.