SANITAS rusza z nową akcją – DLA NARZECZONYCH

 

Akcja – DLA NARZECZONYCH

Skierowana jest do wszystkich narzeczonych, któ­rzy pla­nują wejść na nową drogę życia.

Często my­ślimy, że trudno jest po­da­ro­wać szczę­ście i lep­sze życie in­nym. Tak na­prawdę ma­łym ge­stem i otwar­tym ser­cem mo­żemy zdzia­łać bar­dzo wiele, by spra­wić ra­dość dru­giej osobie.

Drodzy Narzeczeni !!!
Stoicie u progu no­wej po­dróży, w którą nie­ba­wem ra­zem wy­ru­szy­cie.
Będzie to nowy, szczę­śliwy i doj­rzały roz­dział Waszego wspól­nego życia.

Zachęcamy Was, aby­ście w Ten Dzień pa­mię­tali rów­nież o wszyst­kich lu­dziach, za­równo dzie­ciach jak i oso­bach do­ro­słych, któ­rzy wal­cząc z cho­robą no­wo­two­rową
z nie­po­ko­jem pa­trzą w przy­szłość.
Jak to zro­bić ?
Zapraszając swo­ich go­ści po­pro­ście ich aby za­miast kwia­tów prze­ka­zali sym­bo­liczną kwotę na wspar­cie i po­moc dla osób, które zma­ga­jąc się z cho­robą no­wo­two­rową.
My zaś, zro­bimy wszystko co w na­szej mocy, aby po­móc im prze­zwy­cię­żyć cho­robę
oraz uczy­nić ich życie lep­szym.
Otrzymacie wkładkę do za­pro­sze­nia ślub­nego, na któ­rej bę­dzie prośba i in­for­ma­cja dla za­pro­szo­nych Gości do­ty­cząca Akcji.
W za­mian oprócz ra­do­ści i wdzięcz­no­ści na­szych Podopiecznych, otrzy­ma­cie nie­po­wta­rzalny upo­mi­nek, jako pa­miątkę Waszego udziału w tym szczyt­nym przed­się­wzię­ciu.
Za Waszą zgodą z przy­jem­no­ścią po­chwa­limy się na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej Waszym zdję­ciem ślub­nym, jako do­wo­dem Waszej mi­ło­ści oraz otwar­to­ści na cier­pie­nie innych.

Bądźcie na­szymi Aniołami….

Osoba ko­or­dy­nu­jąca ak­cję Kinga , tel. 531615657, lub biuro Stowarzyszenia SANITAS