§ 1

Storna internetowa „tygodniksanocki.pl”, jest zarządzana, administrowana i prowadzona przez Redakcję Gazety Samorządowej „Tygodnik Sanocki”- ul. Rynek 10, 38-500 Sanok, – wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku.

§ 2

Przesyłając wiadomość, komentarz, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości oraz bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Dodawać komentarze mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Umieszczenie komentarza następuje przy użyciu specjalnego formularza umieszczonego pod treścią artykułu.
 3. Komentarz dodany do konkretnego artykułu musi dotyczyć tego artykułu lub innego komentarza pod tym artykułem. Inne komentarze będą usuwane.
 4. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach:
  – treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,
  – treści sprzecznych z prawem,
  – treści uznanych powszechnie za naganne moralnie lub naruszające zasady etykiety,
  – treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  – propagujące środki odurzające, narkotyki, alkohol,
  – propagujące przemoc,
  – obraźliwe,
  – przyczyniające się do łamania praw autorskich,
  – zawierające wulgaryzmy,
  – treści reklamowe,
  – nieuzasadnione pomówienia i oskarżenia,
  – treści pogardliwych,
  – zawierają treści obraźliwe lub groźby kierowane pod adresem redakcji, czytelników oraz komentujących.
 6. Wszystkie komentarze, które zawierać będą niezgodne treści opisane powyżej zostaną usunięte.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora.
 8. Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystania z cudzego wizerunku.
 9. Komentarze wysyłane wielokrotnie publikowane są tylko raz.
 10. Redakcja portalu będzie również uprawniona do zablokowania IP użytkownika serwisu, którego komentarze będą w sposób rażący naruszały treść niniejszego Regulaminu.
 11. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć lub moderować dowolne komentarze, albo zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
  § 3
 1. Wszelkie uwagi dotyczące strony internetowej, Administratora, itd. nie będą publikowane. Uwagi, sugestie i innego typu zgłoszenia dotyczące strony internetowej prosimy kierować bezpośrednio na adres: tygodniksanocki@wp.pl
 2. Na wniosek właściwych organów Redakcja ma prawo udostępnić wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych z § 3
  § 4
 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Administratora.
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach Serwisu zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.

 

Sanok, 01.12.2019 r.