ZUS – Waloryzacja emerytur i rent

W 2020 roku waloryzacji w województwie podkarpackim podlegać będzie ponad 292 tys. emerytur, 42 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, 63 tys. rent rodzinnych, 17 tys. rent socjalnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń.

Waloryzacji podlegają świadczenia (tj. emerytury i renty), przyznane przed dniem 1 marca 2020r., jeżeli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem.

Waloryzacja polegać będzie na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 103,56%.

Kwota wzrostu wysokości świadczenia nie może być niższa niż 70 zł (lub 52,50 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), ale z pewnymi wyjątkami. Mechanizm tego działania będzie następujący:

• kwota świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 r. mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji 103,56% , a następnie badane jest, czy kwota wyliczonej w ten sposób podwyżki nie jest niższa niż kwota określona w ustawie tj. 70 zł.
Jeżeli kwota podwyżki jest niższa niż 70 zł, to do kwoty świadczenia obowiązującego w dniu 29 lutego 2020 r. dodaje się kwotę 70 zł.

Powyższe rozwiązanie oznacza to, że w świadczeniach, w których w ramach waloryzacji zostanie zagwarantowana kwota minimalnej podwyżki tj. 70 zł, stosuje się zasady waloryzacji „kwotowej”.

• w przypadku emerytur, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia lub które zostały przyznane osobom, które nie mają stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia przysługiwało w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie niższej od kwoty najniższej emerytury, waloryzacja polega na podwyższeniu świadczenia wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 103,56%.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2019
(dla osób, które udowodniły wymagany staż pracy)

• 1200,00 zł – emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna.
• 900,00 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
• 1210,99 zł – świadczenia przedemerytalne
• 229,91 zł – dodatek pielęgnacyjny

Przykład 1:
Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1100 zł. Po 1 marca zostanie ona podwyższona do 1200 zł brutto.

Przykład 2:
Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 1700 zł. Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 1700 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wynosi 60,52 zł i jest niższa niż 70 zł. Dlatego, w tym przypadku zastosowana zostanie waloryzacja kwotowa
i wysokość świadczenia od 1 marca będzie wynosić 1770 zł brutto.

Przykład 3:
Emerytura przysługuje w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie 2150 zł Waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty 2150 zł przez wskaźnik waloryzacji. Po waloryzacji kwota podwyżki wyniesie 76,54 zł. Po waloryzacji emerytura wyniesie 2226,54 zł.