Wymiana źródła ciepła w sanockiej ciepłowni 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku rozpoczyna modernizację źródła wytwarzania ciepła. Wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji – Instal Warszawa S.A. – ma 18 miesięcy na budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 7MW. W poniedziałek strony podpisały umowę.

Obecnie w sanockiej ciepłowni Kiczury produkowane jest ciepło w kotłach wodnych węglowych, które dostarczane jest do sieci cieplnej, będącej własnością SPGK. Produkcja ciepła w kotle na biomasę zastąpi część produkcji ciepła w kotłach na węgiel kamienny i będzie stanowiła około 56% produkcji całkowitej ciepła w ciepłowni Kiczury.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w poniedziałek (29 sierpnia 2022 r.) w Sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej reprezentował zarząd w osobach: Krzysztof Jarosz i Elżbieta Drwięga, a Instal Warszawa – prezes zarządu Andrzej Grygo. W uroczystości uczestniczyła także wicewojewoda podkarpacka Jolanta Sawicka oraz burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski.

Inwestycja ta stanowi pierwszy etap modernizacji źródła wytwarzania ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Sanoku, którego celem jest obniżenie kosztów uczestnictwa w systemie handlu emisjami oraz osiągnięcie warunku efektywnego systemu ciepłowniczego. Jednocześnie wzrośnie efektywność wytwarzania ciepła i obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Kocioł wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostanie zlokalizowany na terenie istniejącej ciepłowni przy ul. Kiczury w Sanoku.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę brutto 33,38 mln (27,14 mln zł netto) przy czym 50% tej kwoty zostanie sfinansowane dotacją, a drugie 50% pożyczką do spłacenia w okresie 15 lat. Finansowanie zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe.

Inwestycja jest bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości środowiska, a przede wszystkim podniesienia jakości życia mieszkańców Sanoka. Dzięki funduszom rządowym jakie zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto Sanok robi pierwszy krok do dekarbonizacji systemu ciepłowniczego” – mówi Wojewoda Podkarpacka Jolanta Sawicka.

W ramach inwestycji powstaną m.in.

– kocioł na biomasę o mocy 7 MW i sprawności min. 88% wraz z urządzeniami i instalacjami około kotłowymi – w tym transportu biomasy oraz odprowadzenia żużla i popiołu,

– kompletna gospodarka magazynowa z budynkiem magazynu dobowego, placem składowym i manewrowym oraz drogami wewnętrznymi i przekładkami sieci,

– instalacja oczyszczania spalin z elektrofiltrem, kominem i kontenerami na popiół,

– system sterowania i wizualizacji procesu oraz pomiaru ciepła,

– układ odgazowania, kondycjonowania i magazynowania wody uzupełniającej wraz z systemem sterowania, pomiarami i wizualizacją procesu,

– wyposażenie ładowarki w wagę hydrauliczną,

oraz zostanie wyremontowane pomieszczenie i elewacje segmentu budynku przewidzianego dla kotła na biomasę.

Kocioł będzie stanowił podstawowe źródło do produkcji ciepła w istniejącym systemie ciepłowniczym. Wariant ten został wybrany jako najlepszy z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Kocioł na biomasę będzie pracował automatycznie z mocą dostosowaną do bieżących potrzeb sieci ciepłowniczej. Praca z różną mocą w ciągu roku wynika z wielkości zapotrzebowania na ciepło w okresie letnim, konieczności współpracy z innymi kotłami w sezonie grzewczym oraz przyjętego wariantu modernizacji systemu ciepłowniczego.

„Cieszę się bardzo, że po wielu latach miejska ciepłownia zostanie zmodernizowana. Budowa kotła na biomasę to inwestycja konieczna, która pozwoli obniżyć koszty emisji CO2, a przede wszystkim przyniesie istotną zmianę warunków życia mieszkańców” – mówi Tomasz Matuszewski Burmistrz Miasta Sanoka.

„W związku ze spalaniem węgla sanocka ciepłownia umarza uprawnienia do emisji CO2 o wartości kilku milionów złotych rocznie. Nowa instalacja w założeniu ma wyeliminować spalanie ponad połowy obecnie zużywanego węgla, a zatem koszty emisji CO2 zostaną zredukowane proporcjonalnie. Dążenie do ograniczenia emisji, poprawy jakości powietrza i tym samym zrównoważony rozwój systemu ciepłowniczego to nasz szczególny cel” – mówi Krzysztof Jarosz, Prezes Zarządu SPGK Sp. z o.o.

„Zastosowanie biomasy w instalacji ciepłowniczej pozwala na relatywnie szybkie wdrożenie „czystego” i odnawialnego źródła energii w systemie ciepłowniczym, jesteśmy dumni z faktu, iż budowa kotła na biomasę którą rozpoczniemy właśnie w Sanoku zasili nasz katalog realizacji jako kolejny proekologiczny projekt” – mówi Prezes Zarządu Instal Warszawa S.A. – Andrzej Grygo.

W chwili obecnej sanocka kotłownia przy ul. Kiczury posiada zgromadzony zapas węgla na zbliżające się miesiące. Dzięki podpisanej umowie w przyszłorocznym sezonie zostanie wykorzystana niskoemisyjna biomasa, co umożliwi dostawę ekologicznego i korzystnego finansowo ciepła, którego beneficjentem będą mieszkańcy miasta Sanoka.

mn