O nas w Sejmie: żeby mieć lepsze drogi, więcej zapłacimy za paliwo

Najbiedniejsze samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie na budowę lub przebudowę dróg w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji inwestycji – zakłada projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.
Przychody FDS będą stanowić głównie wpływy z nowowprowadzanej opłaty drogowej, której stawka została ustalona na poziomie 20 gr. za litr paliwa.

Nowy organ rządowy

Złożony w czwartek 6 lipca przez posłów PiS projekt ustawy przewiduje zmianę zasady finansowania dróg zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Parlamentarzyści zaproponowali utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych, który ma być organem rządowym, zarządzającym systemem dofinansowania budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Instytucja ma zająć się także finansowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym, administrowanym przez samorządy. chwilówki Sanok
Kompetencje wojewody

W projekcie założono, że FDS będzie funkcjonował na analogicznych zasadach jak działający dotychczas Krajowy Fundusz Drogowy. Natomiast szczegółowe warunki finansowania zadań ze środków funduszu mają być określone w umowach zawieranych przez wojewodę z BGK. Z kolei BGK będzie przekazywało pieniądze wojewodzie, który rozdysponuje je jednostkom samorządu terytorialnego.

Ważne, jaki dochód

Według projektu wysokość wsparcia inwestycji będzie zależała od średniego dochodu na mieszkańca w danym samorządzie. W przypadku JST, w których dochód własny na mieszkańca przekracza 50 proc. średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju, ograniczenie wielkości dofinansowania z FDS wyniesie do 50 proc.

Z kolei gminy i powiaty, które posiadają dochód na mieszkańca poniżej 50 proc. średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego, mogą liczyć nawet na 80 procentowe pokrycie kosztów realizacji inwestycji przez FDS.
Wojewoda albo minister

Projekt ustawy zakłada, że wojewoda będzie przeprowadzał nabór wniosków o dofinansowanie na modernizację lub budowę drogi. Następnie wnioski będą oceniane przez komisję wojewódzką, po czym wybrane projekty inwestycji zostaną skierowane do zatwierdzenia przez ministra infrastruktury i budownictwa. Po pozytywnej weryfikacji przez szefa resortu, wojewoda będzie zawierał umowę z JST i kontrolował realizację umowy.

Posłowie zaproponowali również, aby wnioski szczególnie istotne dla zapewnienia spójności sieci dróg lub bezpieczeństwa ruchu były oceniane bezpośrednio przez ministra, z pominięciem komisji powołanej przez wojewodę.
Paliwa silnikowe i gaz

W projekcie ustawy zaznaczono, że głównym źródłem przychodów FDS będą wpływy z nowowprowadzanej opłaty drogowej. Nowej opłacie podlegać będzie wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Wg projektu stawka opłaty drogowej będzie wynosić odpowiednio 200 zł za 1 tys. litrów benzyny lub oleju napędowego i 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.
Wpływy do budżetu i stabilność

Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Funduszu Dróg Samorządowych natomiast reszta wpływów z opłaty drogowej zasili Krajowy Funduszu Drogowy.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że „zaproponowane zmiany mają zapewnić większą ilość oraz stabilność środków finansowych na dofinansowanie dróg samorządowych oraz zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z planowania corocznego”.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP