Zmieniają się kryteria przy naborze wniosków

Drogi powinny być bezpieczne!

Zmianę kryteriów oceniania wniosków i nowe zasady punktacji wprowadza nowela rozporządzenia ws. udzielania dotacji celowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg. Dodatkowe punkty przysługują samorządom z dochodami własnymi poniżej średniej w województwie oraz o najwyższym poziomie wypadkowości.

Właśnie weszły w życie nowe przepisy dotyczące udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Przyjęte kryteria będą obowiązywały już podczas najbliższego naboru wniosków na rok 2018 r., czyli od 1 do 15 września.

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w uzasadnieniu projektu, zmiana rozporządzenia wynika z analizy naboru wniosków na lata 2016 i 2017 oraz propozycji wojewodów, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Nowela ma wyrównać dysproporcje rozwojowe w jednostkach samorządu terytorialnego i zmniejszyć ryzyko zagrożeń wypadkami drogowymi.

Nowe przepisy wprowadzają zmianę punktacji w dotychczas obowiązujących kryteriach dotyczących znaczenia zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (tzw. kryterium techniczne) oraz znaczenia zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych (tzw. kryterium sieciowe). Nowe zasady punktacji obowiązują także w ramach tzw. kryterium ponadlokalności dotyczącego wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej.

W noweli zrezygnowano z kryterium współpracy finansowej w zakresie współfinansowania zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tzw. kryterium finansowe), które zdaniem MIiB „nie spełnia zakładanej roli” i „nie jest istotne z punktu widzenia realizacji celów programu”. Zastąpiono go tzw. kryterium dochodowym, które wpisuje się w założenia realizacyjne Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Wskazany w projekcie rozporządzenia poziom dochodów własnych wnioskodawcy (PDW) stanowi punkt odniesienia, któremu przyznano wagę wyrażoną w proc. Wyliczeń PDW, czyli ilorazu dochodu własnego wnioskodawcy i średniego dochodu własnego w województwie, będzie dokonywała komisja oceniająca wnioski w oparciu o dane publikowane przez prezesa GUS. Dochód własny samorządu nie będzie uwzględniał dotacji oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa. Z kolei średni dochód własny będzie wyliczany jako iloraz dochodów własnych ogółem i liczby JST danego rodzaju w województwie.

„Zgodnie z celem przedmiotowego kryterium, jeśli wnioskodawca uzyskuje dochody własne na poziomie wyższym niż średni dochód własny w województwie, nie uzyska dodatkowych punktów. Jeśli zaś uzyskuje dochody własne poniżej wyliczonego średniego dochodu własnego w województwie uzyska dodatkowe punkty” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Nowela wprowadza także kryterium dotyczące zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości. Jak wskazują projektodawcy, istnieje potrzeba wspierania zadań na obszarze JST, gdzie zidentyfikowano zagrożenia wypadkami drogowymi w skali bardzo dużego, dużego i średniego ryzyka. Klasyfikacja będzie odbywać się z uwzględnieniem metodologii zawartej w opracowaniu opublikowanym na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP