Wojewodowie pomogą w realizacji RPO

Chcemy, żeby fundusze unijne w ramach programów regionalnych (RPO) były bardziej przyjazne dla tych, którzy te projekty realizują. Do tego chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich – powiedział w poniedziałek PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

W poniedziałek wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Ministerstwa Rozwoju porozumienia „w sprawie przekazania wojewodom części zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w programach regionalnych (RPO)”. Ma to zapewnić sprawną realizację programów unijnych. „Zależy nam na utrzymaniu sprawnej realizacji programów perspektywy 2014-2020” – podkreślił wiceszef resortu.

Dodał, że proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym, unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych.

Jak podkreślił Kwieciński, beneficjentami funduszy są mali i średni przedsiębiorcy. „Ale też z tych naszych funduszy korzystają w coraz większym stopniu samorządy (…), naukowcy, ośrodki badawczo-rozwojowe. Korzystają również ośrodki pozarządowe(…). Chcemy, żeby fundusze były znacznie bardziej przyjazne dla tych, którzy te projekty realizują. Ale też, żeby te projekty były znacznie łatwiej realizowane. Do tego chcemy wykorzystać potencjał, który jest w urzędach wojewódzkich” – wskazał wiceszef rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO. Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy ministrem rozwoju i finansów a wojewodą.

Wojewodowie pomogą w realizacji RPO

„Przekazanie części tych zadań do wojewody jest rozwiązaniem czysto funkcjonalnym, bo zamiast urzędników Ministerstwa Rozwoju, którzy musieliby jeździć do regionów kontroli tych mogą dokonywać w imieniu MR urzędnicy wojewody” – wyjaśnił wiceminister.

Jak podkreślił, przyjęte rozwiązania pozwolą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wojewodów w realizacji programów unijnych oraz będą stanowić wsparcie dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO, w zapewnianiu skutecznej oraz prawidłowej ich realizacji.

Jak wyjaśnił Kwieciński, wojewodowie będą np. zobowiązani do udziału w kontrolach, które będą wynikiem harmonogramu weryfikacji poszczególnych instytucji w regionach do pełnienia swoich funkcji. Reprezentanci wojewody będą np. zasiadali we wszystkich komitetach monitorujących.

„Mamy tych komitetów monitorujących 16 – w każdym regionie. Do tej pory od konkretnego regionu zależało, czy wojewoda w tym komitecie zasiadał, czy nie”.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP