Remont odcinka Sanok – Zagórz

Ruszają prace związane z przebudową odcinka drogi krajowej nr 84 od Sanoka do Zagórza o dł. 4,28 km. Umowa na zaprojektowanie, rozbudowę i przebudowę DK84 została zawarta pomiędzy GDDKiA a Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Kontrakt opiewa na kwotę 28,7 mln złotych.

Odcinek drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz o dł. 4,28 km (od km 3+150 do km 7+428) zostanie wzmocniony do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś. Wykonawca zadeklarował zrealizowanie wszystkich prac w terminie 32 miesięcy, z czego 17 miesięcy to czas przeznaczony na opracowanie projektu. Okres gwarancji na wykonane prace to 60 miesięcy.

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych. Powyższy odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:
• rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84
• wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś.
• budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,
• przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323
• budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795
• przebudowę skrzyżowania DK84 z DW892 w km 7+245
• przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,
• budowę i przebudowę zatok autobusowych,
• przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji.
• przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,
• przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
• umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
• i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,
• budowę oświetlenia drogowego,
• w razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,
• opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Żródło: GDDKiA Oddział w Rzeszowie